Sunday, March 25, 2012

ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ေျမာက္ပိုင္းလူသတ္မွဳရွင္းျပီ

အားလံုုးသိုု႔
ABSDF ေျမာက္ပုိင္း၌ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မ်ား၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ABSDF ဥကၠဌေဟာင္း ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္၏ ရွင္းလင္းခ်က္
ကိုုအမ်ားသူငါသိရွိနိုုင္ရန္အတြက္ေပးပိုု႔အပ္ပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင္႔
နိုုင္ေအာင္


--
Naing Aung
 Secretary General
Forum For Democracy in Burma
 Executive Committee Member
Network for Democracy and Development

Phone: 66 81 883 7230
Fax: 66 55 546260
Email: dna_freeburma@yahoo.com
dna.freeburma@gmail.com
Skype: dnaforfreeburma
Postal Add: PO Box (142), Mae Sot PO, Tak 63110, Thailand


.http://www.scribd.com/dna_freeburma/d/86622098-DNA-s-Testimony-on-ABSDF-s-Northern-Case_,


ABSDF ေျမာက္ပုိင္း၌ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မ်ား၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ABSDF ဥကၠဌေဟာင္း
ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္၏ ရွင္းလင္းခ်က္
လတ္တေလာကာလအတြင္း ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မ်ား၌မကဒတ ေျမာက္ပုိင္း၌ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေျပာဆုိေရးသားမႈမ်ားကုိ ၾကားသိေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

မိမိအေနျဖင့္ လက္ရိွကာလတြင္`မကဒတ´အတြက္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူတေယာက္ မဟုတ္ေသာ္လည္း
ထိုအခ်ိန္ကာလအတြင္းတာ၀န္ရွိခဲ့သူ တဦးအေနျဖင့္ကာယကံရွင္မ်ား ႏွင့္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားသိရိွ နား လည္ေစရန္အတြက္အခ်က္အလက္မွန္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပ အပ္ပါသည္။

မိမိအေနျဖင့္ စိတ္၀င္စားသူအားလံုး နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္မိမိ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ.ျဖတ္သန္း ခဲ့ရေသာ အျဖစ္မွန္ မ်ားကိုမျခြင္းမခ်န္ တင္ျပျခင္းသာျဖစ္၍ မည္သူတစ္ဦးတေယာက္၊တသင္းတဖြဲ.ကိုမွ် နစ္နာေစာ္ ကားလိုေသာ စိတ္ဆႏၵမရိွပါ ေၾကာင္းရိုးသားစြာျဖင့္ ကနဦး ေမတၱာရပ္ခံ တင္ျပလိုပါသည္။

၎အခ်ိန္၌ ရွိေနေသာ မကဒတ၏ ေနာက္ခံအေျခအေန
(က) `မကဒတ´ ဗဟုိႏွင့္ စခန္းမ်ားအေျခအေန
`မကဒတ´ တြင္ ျဖတ္သန္းလာသူမ်ား အားလံုး `မကဒတ´အား မည္သုိ႕ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္ကုိ အားလံုးႀကံဳဖူးခဲ့ၾကမည္ ျဖစ္သည္။
နယ္ေျမအသီးသီးမွေရာက္ရွိလာေသာ ရွစ္ေလးလံုးသပိတ္တုိက္ပဲြ၀င္ ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္၊ လူႀကီး
အေပါင္းျဖင့္သက္ဆုိင္ရာတုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္စခန္းမ်ားကုိတည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤသုိ႕ နယ္ေျမအလုိက္စုစည္းထားေသာစခန္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္း စု (NDF) ၏ ကမကထျပဳမႈျဖင့္ မကဒတ ကုိ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ႏုိ၀င္ဘာလ (၁)ရက္ေန႕တြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ကုိထြန္းေအာင္ေက်ာ္မွာ ပထမဆံုးဥကၠဌအျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါသည္။
၈၈ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ အတြင္းတည္ရွိခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားအုပ္စုအသီးသီး၏အျမင္၊  အစြဲႏွင့္ ေဒသေနာက္ခံ မတူညီမႈမ်ားအေပၚတြင္ ျဖစ္တည္ခဲ႔ၾကေသာ ပဋိပကၡတခ်ိဳ.ကို`မကဒတ´  ဗဟုိေကာ္ မတီအတြင္း ေျဖရွင္း မႏိုင္ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္တုိေတာင္းလွေသာ သက္တမ္းအတြင္း အေရးေပၚညီလာခံ တရပ္ ကို ေခၚယူက်င္းပကာဗဟိုေကာ္မတီကိုျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကရပါသည္။


စခန္းအမ်ားစုမွာ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ရပ္တည္ေနျခင္း၊ဗဟုိအေပၚတြင္ ယံုၾကည္ေလးစားမႈမရွိျခင္း
တုိ႕ေၾကာင့္ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံသက္တမ္း ဗဟုိေကာ္မတီမွာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ မရွိလွပါ။
ဤကာလအတြင္း ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဟူ၍ စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သလုိေက်ာင္းသားအေျမာက္ အမ်ားျမန္မာျပည္သုိ႕ျပန္ျခင္း၊ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႕ ၀င္ေရာက္သြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ကုိမုိးသီးဇြန္သည္လည္း လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသုိ႕ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး
တပ္ရင္း၊ စခန္း၊ အကဲြအၿပဲ မ်ားလည္းအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

`မကဒတ´ ကုိ တဆင့္ပုိမုိက်စ္လစ္ခုိင္မာေစေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံကုိ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္
မင္းသမီးစခန္း၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုညီလာခံတြင္ကုိမုိးသီးဇြန္က ဥကၠဌ၊မိမိက ဒု-ဥကၠဌ(စီမံ)၊
ကုိေက်ာ္ေက်ာ္က အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္တာ၀န္ေပးအပ္ခံခဲ့ရပါသည္။

ယခင္ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံသက္တမ္း ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္အမ်ားစုမွာျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္မခံ ရေတာ့ ပါ။ တစ္ခ်ဳိ႕ဘန္ေကာက္သို. ေရာက္ရိွသြားႀကသလုိ၊တခ်ဳိ႕လည္းမိခင္စခန္းမ်ားသုိ႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြား
ခဲ့ႀကပါသည္။

ဤကာလအတြင္း ဗဟုိႏွင့္စခန္း မ်ား၏ အာဏာခဲြေ၀မႈ၊ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အတြင္း ဗဟုိဦးစီးအမိန္႕ ရရွိႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ေနရေသာကာလျဖစ္ၿပီးစခန္းမ်ားအေနျဖင့္ဗဟုိေကာ္မတီကိုႏိုင္ငံေရးအရ တစံုတရာအသိအမွတ္ျပဳလာေသာ ကာလလည္းျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ၊ဘုရားသံုးဆူ၊မယ္သေ၀ါထုိးစစ္ႏွင့္န၀တမွကမ္းလွမ္းလာေသာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး  ကိစၥမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ကာလျဖစ္ၿပီး၊ `မကဒတ´ရဲေဘာ္မ်ားအေနျဖင့္လည္းမဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ပူးတဲြ  ၍ ေရွ.တန္းစစ္ေျမျပင္ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးဇတ္ခံုႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစင္ျမင့္မ်ားတြင္ေပၚလြင္ထင္ ရွား စြာလႈပ္ ရွားႏုိင္ခဲ့ေသာကာလလည္းျဖစ္ပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ `မကဒတ´အတြင္းတြင္လည္း အေတြးအေခၚတုိက္ပဲြသ႑န္ျဖင့္ပံုေဖၚလာေသာ
 ေခါင္းေဆာင္မႈတုိက္ပဲြမ်ားလည္း ထင္ရွားလာခဲ့ပါသည္။
မကဒတ ဗဟုိေကာ္မတီ ဌာနခ်ဳပ္ကုိ “ယာယီေတာ္လွန္ေကာ္မတီ” ဟူေသာဂုိဏ္းကဲြအုပ္စုမွ လက္နက္ႏွင့္ ၀ုိင္းခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးအထိ ေပၚေပါက္ခဲ့ရပါသည္။
ဤညီလာခံ သက္တမ္းကာလအတြင္း မိမိမွ၁၉၉၀ ေရြး ေကာက္ပဲြကာလ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္
မဲ႐ံုမ်ားအား စစ္ေရးအရ မတုိက္ခုိက္ရဟု ေျပာဆိုခဲ့ သည္.အေပၚမိမိအားေစ့စပ္ေၾကေအးေရး အေတြး အေခၚရွိသူဟု အုပ္စုဖြဲ.စြပ္စြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

မိမိအေနျဖင့္ဗဟုိေကာ္မတီအကဲြအၿပဲ မျဖစ္ေစလုိ၍ တာ၀န္မွ ႏႈတ္ထြက္ေပးခဲ့ၿပီးမိခင္တပ္ရင္း အေျချပဳရာ ဘုရားသုံးဆူစခန္းသုိ႕ ျပန္ခဲ့ပါသည္။

(ခ) မကဒတ တတိယ အႀကိမ္ညီလာခံ
တုိင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖြဲ.အစည္းမ်ားန၀တစစ္အစိုးရႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ေနသည့္အေျခ အေန၊NLD ေရြးေကာက္ပြဲ ႏုိင္သြားသည့္အေျခ အေန၊စစ္အစိုးရက ကရင္နယ္ေျမ တခုတည္းသုိ႕ထုိးစစ္ႀကီးမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ဆင္ႏြဲေနေသာ အေျခ အေနေအာက္တြင္၊ တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံကုိ က်င္းပခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ `မကဒတ´ဗဟုိေကာ္မတီအတြင္း၌ေစ့စပ္ေၾကေအးေရး အေတြးအေခၚသမား မ်ား လႊမ္း မုိးေနသည္ဟူေသာစြပ္စဲြတုိက္ခုိက္မႈျဖင့္ယာယီေတာ္လွန္ေကာ္မတီ ဆိုသည္႔ဗဟုိေကာ္မတီ အား ဆန္႔ က်င္သည္.စင္ျပိဳင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ရွိေနသကဲ့သုိ႕၎ေကာ္မတီမွ မကဒတ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ကုိ လက္   နက္ႏွ င့္၀ုိင္းခဲ့သည့္ကိစၥ ကုိလည္းညီလာခံတြင္ ေျဖရွင္းအေရးယူရန္ က်န္စခန္းမ်ား မွ ေတာင္းဆိုထား သည့္အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

ဤယာယီေတာ္လွန္ေကာ္မတီကုိတပ္ရင္း၂၀၈တပ္ရင္းမွဴးကုိမ်ဳိးသန္႕ႏွင့္ကုိေဇာ္ထြန္း(၂ ေယာက္စလံုး 
 ေပ်ာက္ဆံုး)တို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

သံလြင္စခန္းတြင္ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မကဒတ တတိယအႀကိမ္ညီလာခံ၏(၁၆၊ ၈၊ ၁၉၉၁) တတိ ယေျမာက္ေန.(ေန.လည္ပိုင္း) အစည္း အေ၀းတြင္တပ္ရင္း(၂၀၈) ယာယီေတာ္လွန္ေကာ္မတီ၏ အယူခံ လြာကိစၥကို စတင္ေဆြးေႏြးရာတပ္ရင္းမွဴးကိုမ်ိဳးသန္.က ယာယီေတာ္လွန္ေကာ္မတီ၏ေနာက္ကြယ္တြင္
ဥကၠဌျဖစ္သူ ကိုမိုးသီးဇြန္ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ပတ္သက္မွုရိွခဲ့ေႀကာင္း၊ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုသြား ခဲ့ပါသည္။

ဤအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ က်င္းပ ခဲ့ရေသာထိုညီလာခံ၌မိမိအေနျဖင့္ တပ္ရင္း(၁၀၁)မွ သာမန္ ညီလာခံ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္သာ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္. ကိုေန၀င္းေအာင္(သံလြင္စခန္းကိုယ္စားလွယ္)ႏွင့္ ကိုစိုးလင္း(ေျမာက္ပိုင္းေကာ္မတီကိုယ္စားလွယ္) တို.လည္းယင္းညီလာခံသို.တက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္။

မကဒတ၏ ဖြဲ.စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ညီလာခံတြင္ အသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံရသည္.ဗဟိုေကာ္
မတီသစ္မွက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၿပီးတရား၀င္အာဏာလြဲေျပာင္းရယူသည္.အခ်ိန္အထိယခင္ဗဟိုေကာ္မ တီေဟာင္းတြင္တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည္.အ၀ ရိွပါသည္၊

ေျမာက္ပုိင္းကိစၥႏွင့္တတိယအႀကိမ္ညီလာခံ(ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ မွေအာက္တိုဘာလ၂၅ရက္ေန႔ ၁၉၉၁ခုနွစ္)
သံလြင္စခန္းညီလာခံအတြင္း တင္းမာမွဳမ်ားေပၚေပါက္ေနစဥ္တရက္၌ ဥကၠဌ ကိုမိုးသီးဇြန္ က ေျမာက္ပိုင္း ဗဟို၌ရန္သူသူလွ်ိဳမ်ားကို ေဖၚထုတ္ဖမ္းဆီးရမိထားေၾကာင္း၊ထိုသူမ်ားထဲတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟု ေၾကးနန္းရရိွေၾကာင္းညီလာခံခန္းမ အတြင္း၌ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
 
ကိုမိုးသီးဇြန္၏ ထိုေျပာဆုိခ်က္အေပၚ ေျမာက္ပိုင္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္. ကိုစိုးလင္း   အပါအ ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ.က အျပင္းအထန္ ကန္.ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္၊ညီလာခံအတြင္း တင္း မာမူမ်ား လည္း ပိုမိုႀကီးထြားလာခဲ့ပါသည္။

မကဒတ၏ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ညီလာခံတြင္အသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံရသည္. ဗဟိုေကာ္မ တီ သစ္မွ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၿပီး တရား၀င္ အာဏာလြဲေျပာင္းရယူသည္.အခ်ိန္အထိ ယခင္ဗဟိုေကာ္ မ တီ   ေဟာင္း တြင္ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည္.အ၀ ရိွပါသည္။

သို.ျဖစ္၍ ေျမာက္ပိုင္းဗဟို၏ ထိုေၾကးနန္းအေပၚကိုမိုးသီးဇြန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီေဟာင္း
အေနျဖင့္မည္ကဲ့သို. ျပန္လည္ၫြန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းကိုထိုအခ်ိန္ကသာမန္ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္တဦးသာ   ျဖစ္သည္.မိမိအေနျဖင့္ အတိအက် မသိရိွခဲ့ပါ။
ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးကိုမိုးသီးဇြန္က ေျမာက္ပိုင္းဗဟိုကို ေၾကးနန္းတေစာင္ ျပန္ၾကားခဲ့သည္ဟုသာ
မိမိအေနျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ.စည္းပံုေရးဆြဲေရးအဖြဲ.၊ေရွ.လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲေရးအဖြဲ.ႏွင့္ စစ္ေရး လမ္းစဥ္ေရးဆြဲေရးအဖြဲ.ဆိုသည္.အလုပ္အဖြဲ.(၃)ဖြဲ.ကို ဖြဲ.စည္းေပးၿပီးညီလာခံကိုေခတၱရပ္နားခဲ့ပါသည္။

လံုျခံဳေရးအေျခအေနအရ (၁၃)ရက္ေန.တြင္ မဟာမိတ္ ေကအင္န္ယူႏွင့္ ညီလာခံေကာင္မရွင္တို.၏ညိွနႈိ္င္း  မႈျဖင္႔ မာနာပေလာကို စတင္ေျပာင္းေရြ႔ခဲ႔ၿပီး (၁၆)ရက္.တြင္မာနာပေလာ၌ ညီလာခံကို ဆက္လက္ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။

မာနာပေလာတြင္လည္း ညီလာခံအတြင္း၌တင္းမာမွုမ်ား ဆက္လက္ေပၚေပါက္ခဲ့သျဖင့္ ညီလာခံကို မၾကာ ခဏ ရပ္နားလိုက္ ျပန္စလိုက္ျဖင့္ စခန္းသြားခဲ့ရပါသည္။

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲျပဳလုပ္မည္.္ စက္တဘၤာ(၂၈)ရက္ေန.တြင္ကိုမိုးသီးဇြန္တို.ဘက္က အမ်ားစု၏ လ်ိဳ.၀ွက္ ဆႏၵမဲျဖင့္ေရြးခ်ယ္မည္.အစီအစဥ္ကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ရာမွအေျခအေန  အတင္းမာဆံုး ကိုေရာက္  ရိွခဲ့ရၿပီး ညီလာခံကို တဖန္ ရပ္နားခဲ့ရျပန္ပါသည္။

ေကအင္န္ယူ အပါအ၀င္ ဒီေအဘီတပ္ေပါင္းစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၾကား၀င္ေပးမွုျဖင့္ စခန္း အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္တဦးစီပါ၀င္ေသာအဖြဲ.က ၫိွႏိွုင္းမွုမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ညီလာခံကို ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ျပန္လည္က်င္းပၿပီး ၃ ရက္အၾကာေအာက္တိုဘာ လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ေျမာက္ပုိင္းမွ စပိုင္ဟုစြပ္စြဲဖမ္းဆီးခံရၿပီး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာသူ ၃ ဦးနွင္႔ျပဳလုပ္ေသာ နဝတ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကိုၾကားသိရပါသည္။
မကဒတ(ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ စပိုင္ဟု စြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းဆီးထားသူ(၄၀)ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း၊
ဥကၠဌ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္အပါအ၀င္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္(၅)ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ရက္ရက္စက္ စက္ ႏွိပ္စက္စစ္ေဆးခံရတဲ့အတြက္ယခုအခါ(၅)ဦးခန္.ေသဆုံးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊အဆိုပါထြက္ေျပးလာ
သူ(၃)ဦးက ေျပာဆိုခဲ့သည္ကို စစ္အစိုးေရဒီယို မွတဆင့္ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ. ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။

မဟာမိတ္မ်ားမွလည္း မိမိတို႔၏အေျခအေနကို ညွိနႈိင္းေပးရင္းလက္ပမ္းၾကလာၿပီးသံလြင္စခန္းတြင္ျပန္ လည္ျပဳလုပ္ၾကရန္ေျပာသျဖင္႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္မိမိတို႔ ေက်ာင္းသားစခန္း၌ ဆက္လက္ က်င္းပခဲ႔ဲၾကပါသည္။
`မကဒတ´တတိယအႀကိမ္ညီလာခံႀကီးအေနျဖင့္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရင္းႏွင့္အကဲြအၿပဲျဖစ္သည္အထိ ေရာက္ ရွိသြား ေသာေၾကာင့္ ေျမာက္ပုိင္းကိစၥကိုအေလးအနက္ မေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ႔ပါ။
ေဆြးေႏြးရန္လည္း ထိုအခ်ိန္က တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ ညီလာခံသို. တင္ျပခဲ့ျခင္း မရွိပါ။


မိမိတုိ႕အေနျဖင့္ညီလာခံဆက္လက္က်င္းပၿပီးဗဟိုေကာ္မတီသစ္ကိုဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္
တင္ေျမႇာက္မည္ဟုဆံုးျဖတ္ေနခ်ိန္တြင္ကုိမုိးသီးဇြန္တုိ႕ ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႕ွက ညီလာခံကုိ လံုး၀ မတက္ေရာက္ေတာ့ ပါ။
ဘုရားသုံးဆူစခန္းမွခဲြထြက္သြားေသာအဖဲြ႕မ်ား၊ယာယီေတာ္လွန္ေကာ္မတီအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ပထမအႀကိမ္ညီလာခံ  သက္တမ္းမွဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ေဟာင္းတခ်ိဳ. ကိုမိုးသီးဇြန္ဘက္သို. လိုက္ပါသြားၾကၿပီး၎တုိ႕ဖာသာသီးသန္႕  ညီလာခံ တခုကို စင္ၿပိဳင္က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ပါသည္။

မိမိတုိ႕ကလည္းက်န္ရွိေနေသာညီလာခံကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုႏွင့္ညီလာခံကုိဆက္လက္က်င္းပၿပီးတတိယ  အႀကိမ္ညီလာခံသက္တမ္း ဗဟုိေကာ္မတီကုိ ဖဲြ႕စည္းခဲ႔ၾကပါသည္။ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေန႔ တြင္ ညီလာ ခံ   ၿပီးဆံုးခဲ႔ပါ သည္။

ဤဗဟုိေကာ္မတီကုိ`မကဒတ´ေျမာက္ပုိင္းမွ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ဖဲြ႕စည္းမႈထဲတြင္ ပါ၀င္လာခဲ႕ပါသည္။
ညီလာခံၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း `န၀တ´ထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္ မာနယ္ပေလာတစ္၀ုိက္ရွိစခန္းမ်ားထုိင္းဖက္ကမ္း သုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရၿပီး၊ယေန႕ DKBA ဟု ျဖစ္လာမည့္ ျပႆနာအစကုိ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ၀ုိင္း၀န္း ကူညီေျဖ ရွင္းေနခ်ိန္မွာပင္မိမိတုိ႕ ဗဟုိေကာ္မတီမွေျမာက္ပိုင္းကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေက်ာ္ေက်ာ္  (ကခ်င္) ကုိ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလတြင္ `မကဒတ´ေျမာက္ပုိင္းသုိ႕ျပန္လည္ေစလႊတ္လုိက္ပါသည္။

၎ႏွင့္အတူ မိမိတုိ႕ထံသုိ႕ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အျမန္ဆံုးေပးပုိ႕ပါရန္ႏွင့္မိမိတို. ဗဟိုေကာ္ မတီ၏ ဗဟုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မပါဘဲ မည္သည့္အေရးယူမႈကိုမွ် မလုပ္ရန္၊ဗဟုိနွင့္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကုိတုိက္႐ုိက္ထူေထာင္ ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးလုိက္ပါသည္။

၁၉၉၂ ခုနွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Nation သတင္းစာတြင္မကဒတေျမာက္ပုိင္း၌စပုိင္မ်ားကုိ   သတ္ျဖတ္အေရးယူလုိက္သည္ဆိုေသာကိစၥပါလာေၾကာင္းမိမိတို.ဘန္ေကာက္႐ံုးမွ ေပးပို.သည့္
.ေၾကးနန္းမိမိတုိ႕ေတာတြင္းဌာနခ်ဳပ္သုိ႕ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွ ဤကိစၥကုိ မိမိတို. သိရွိရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင္႔ဘန္ေကာက္နိုင္ငံျခားေရးရံုး မွ ေၾကျငာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

မိမိတို႔လည္း ေျမာက္ပိုင္းသို႔မဟာမိတ္ KIO ထံမွတဆင့္ ေၾကးနန္းျဖင္႔ ထပ္မံေမးျမန္းၿပီး မတ္လ(၁၇)ရက္ေန႔ တြင္ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ထပ္မံထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
မိမိတို႔ ေတာင္ပိုင္းဗဟုိအေနနွင္႔ ဤသို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းကို လံုးဝ မသိရွိရေၾကာင္း၊
ဆက္သြယ္မႈမွာလည္းအလွမ္းေဝးေၾကာင္းနွင္႔ဤကိစၥကို ေျဖရွင္းရာ၌လည္း နိုင္ငံတကာမွ ဝိုင္းဝန္းကူ ညီ   ေျဖရွင္းေပးၾကပါရန္ေတာင္းခံ ရွင္းလင္းခဲ႔ပါသည္။

၎ေနာက္တြင္ ေျမာက္ပုိင္းမွ ၎တုိ႕ေဖၚထုတ္ေတြ.ရိွခ်က္မ်ားအရေတာင္ပုိင္းတြင္ လည္း ရန္သူ႕လူမ်ား စိမ့္၀င္ေနေၾကာင္း၊`မကဒတ´ကုိ ၿဖိဳခဲြရန္အတြက္ စီမံခ်က္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေနေၾကာင္း၊ ဗဟုိေကာ္ မတီ တခုလံုး အား ယံုၾကည္ရန္ခက္ခဲေနျခင္းေၾကာင့္၎တုိ႕၏ထုတ္ေဖာ္ရရွိမႈမ်ားကို မေပးပုိ႕ႏုိင္ေၾကာင္း၊

၎တုိ႕ ေျမာက္ပုိင္း၌ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရမကဒတေျမာက္ပုိင္းကုိယ္စားလွယ္ ကုိစုိးလင္းကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္တၿပိဳင္နက္တည္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့သျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေပးခဲ့သည္။

ေျမာက္ပုိင္း၏ ဤအေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္`မကဒတ´ အေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ႐ုိက္ခတ္ သက္ေရာက္ မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ေျမာက္ပုိင္းမွလက္ခံႏုိင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိ မိမိတုိ႕ဗဟို မွ ေစလႊတ္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ထိုကာလအတြင္း မည္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကုိမွ လံုး၀ (လံုး၀) ထပ္မံမလုပ္ရန္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ပါသည္။

မိမိတို႔ ဗဟုိေကာ္မတီအေနျဖင္႔ ေျမာက္ပိုင္း၌ ဖမ္းထားသူမ်ားမွာရန္သူ႔စပိုင္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ အေသအခ်ာ မသိရေသးေသာ္ လည္းမကဒတ အကြဲအျပဲ နွင္႔ ရန္သူ႔သူလ်ဳိလုပ္ရပ္ဟုဆက္စပ္ထားေသာေၾကာင္႔အလြန္  သတိၾကီးစြာျဖင့္ကိုင္တြယ္ခဲ့ရပါသည္။

မိမိအေနျဖင္႔လည္း ေစ့စပ္ေၾကေအးေရးသမားဟု တခ်ိန္လံုး စြပ္စဲြတိုက္ခိုက္ခံေနရသျဖင့္
ပုိမုိသတိထားရပါသည္။
ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရအဖမ္းခံေနရသူမ်ားသည္ မည္သူ ပင္ျဖစ္ေစ ေသဒဏ္ေပးျခင္း မ်ဳိးမလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ရန္သူ႕ သူလွ်ဳိျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊`မကဒတ´အတြင္း တြင္ ေနထုိင္ရန္ ခက္ခဲသြားၿပီျဖစ္သျဖင့္လံုၿခံဳစြာ အိမ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ရန္ႏွင့္ေျမာက္ပုိင္းသုိ႕သြားေရာက္ ရန္ မိမိအား တာ၀န္ေပးခဲ့ပါသည္။

တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ပင္ မိမိတုိ႕`မကဒတ´အား စိတ္ဓါတ္ထက္သန္စြာ ကူညီေနသည့္USB မွ ဦးစုိင္းထြန္း က ေျမာက္ပိုင္းတြင္သူ႕တူမျဖစ္သူတစ္ဦး(ယခု ၾသစေၾတးလ်တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ
နန္းေအာင္ေထြးၾကည္)  ပါအဖမ္းခံေနရေၾကာင္း၊သူ႕အေနျဖင့္ အာမခံျဖင့္ ေခၚထုတ္လုိေၾကာင္း၊ကုန္က်မႈမ်ား အတြက္ တာ၀န္ ယူေပး  မည္ဟု ေျပာၾကားကမ္းလွမ္းလာေသာေၾကာင့္မိမိအေနျဖင့္ သူႏွင့္အတူ ေျမာက္ပိုင္း သို.သြားေရာက္ ရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။

ဤကာလမတုိင္မီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ၊အျပင္ သံ႐ံုးတခ်ဳိ႕ႏွင့္ပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ ၿပီး စစ္သံု႕ပမ္း(သုိ႕မဟုတ္)အျခားသင့္ေတာ္ရာပံုစံတခုျဖင့္လက္ခံၿပီးျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ ျပန္လည္ ပုိ႕ေဆာင္ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ေမးျမန္း အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ရွင္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏သေဘာ ဆႏၵမပါဘဲ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ေၾကာင္း၊စစ္သံု႕ပန္းမ်ား မဟုတ္၍ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း တံု႕ျပန္ခဲ့ၾကပါသည္။
နိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ တရုတ္ျပည္ကိုျဖတ္ၿ၍ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သိရိွခဲ့ရၿပီးေနာက္
မကဒတအေနျဖင္႔သာ တာဝန္ခံ ေျဖရွင္းရေတာ႔မည္ဟူေသာအသိျဖင့္မိမိသည္ ဦးစုိင္းထြန္း၊ ဗုိလ္မွဴႀကီး စုိင္းလိတ္(SSPP ဥကၠဌေဟာင္း-က်ဆံုး) တုိ႕ႏွင့္အတူတ႐ုတ္ျပည္သုိ႕ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ပါေဂ်ာင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ပါသည္

ကခ်င္၊ ပါေဂ်ာင္ေဒသ၌ ေျမာက္ပုိင္းကိစၥကုိ ေျဖရွင္းျခင္း
KIO ႏွင့္ `မကဒတ´(မပ)ရွိရာေဒသသုိ႕ ဦးစုိင္းထြန္းႏွင့္အတူ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔က ေရာက္ ရွိခဲ့ပါသည္။
မိမိအေနျဖင့္ `မကဒတ´(ေျမာက္ပုိင္း) ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊တပ္မွဴးမ်ား (ေရွ႕တန္းေရာက္ေနေသာ ကုိမ်ဳိး၀င္းႏွင့္ တပ္မွဴး အခ်ဳိ႕မပါ)ႏွင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ေဆြးေႏြးရင္း ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ခဲ့ရပါသည္။


မကဒတေျမာက္ပိုင္း၌ေသဒဏ္ေပးအေရးယူမႈေၾကာင့္`မကဒတ´(ဗဟုိ)အေပၚသုိ႕သက္ေရာက္လာသည့္အဖဲြ႕ တြင္း၊ႏွင့္ျပည္တြင္းျပည္ပမွ႐ုိက္ခတ္သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ေတာင္ပုိင္းဗဟုိေကာ္မတီ၏အေျခအေနႏွင့္တည္ေဆာက္ မႈမ်ား၊အခက္အခဲမ်ား ကုိ နားလည္လက္ခံလာေအာင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျပ ခဲ့ရပါ သည္။

ေျမာက္ပုိင္းမွလည္းမိမိတုိ႕၏အခက္အခဲမ်ားအေပၚနားလည္မႈရွိလာသည္ႏွင့္အတူစစ္ေဆးခ်က္မ်ား၊ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား ထုတ္ျပခဲ့ပါသည္။

မိမိအေနျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးခံေနရသူမ်ားအနက္နန္းေအာင္ေထြးၾကည္အပါအ၀င္ေျမာက္ပိုင္းမွ ရဲေဘာ္တခ်ိဳ.ႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းစစ္ေဒသတြင္ တပ္ရင္းသစ္မ်ားဖြဲ.စည္းထူေထာင္ရန္ မကဒတ   ေတာင္ပိုင္း (ဗဟို)မွ တာ၀န္ေပးေစလြတ္ခဲ့ေသာရဲေဘာ္မ်ားအနက္ ဖမ္းဆီးခံရသူတခ်ိဳ.တိုကိုေျမာက္ပိုင္း တာ၀န္ခံ ရဲေဘာ္ တခ်ိဳ.ေရွ.ေမွာက္တြင္ေမးျမန္းခြင့္ရရိွခဲ့ပါသည္။

ထုိ႕ေနာက္မိမိမွေျမာက္ပုိင္းဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္အေျခအေနတစ္ခုလံုးအေပၚသံုးသပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
- မကဒတ(ေျမာက္ပိုင္း)၏ ေဖၚထုတ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရရန္သူ႕လူမ်ား ထုိးေဖါက္၀င္ေရာက္ၿပီး ၿဖိဳခဲြရန္ ႀကိဳးစားသည္ဆုိသည္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊

-သုိ႕ေသာ္လည္း ဤမွ်မ်ားျပားသည္႔အေရအတြက္ျဖင့္ထုိးေဖါက္၀င္ေရာက္သည္ဆိုသည္.အခ်က္မွာလည္း
ေလာဂ်စ္အရ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊

- ရန္သူ၏စီမံခ်က္မ်ားကို သိသင့္သေလာက္လည္း သိၿပီးျဖစ္၍`မကဒတ´အတြက္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္း မွာဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားအားေဘးကင္းရာေနရာတခုသို. ပို.ေဆာင္ေေပးေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္းေဆြးေႏြး တင္ျပ ခဲ့ပါသည္။

ေျမာက္ပုိင္းမွ လံုၿခံဳေရးအေနအထားအရခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ တႏွစ္ျပည့္လွ်င္ မိဘမ်ားထံျပန္လည္ အပ္ႏံွေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့ပါသည္။

သုိ႕ျဖစ္၍ မဟာမိတ္ KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္းမကဒတအေပၚ နားလည္မႈမလဲြေစရန္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ဖမ္းဆီးခံရဲေဘာ္မ်ားအား သံေျခက်င္းမ်ား မခတ္ရန့္၊စားေသာက္မႈ ႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ
အျခားရဲေဘာ္မ်ားနည္းတူ ခံစားခြင့္ရွိေစရန္ ညိႇႏႈိင္းခဲ့ပါသည္။

ဦးစိုင္းထြန္း၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ ၄င္း၏တူမျဖစ္သူနန္းေအာင္ ေထြးၾကည္ကို ျပန္လြတ္ေပးၿပီး ၄င္းႏွင့္အတူတပါတည္း ထည္.ေပးလိုက္ရန္ ေျမာက္ပိုင္းဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ညိွႏိႉင္းေပးခဲ့ပါသည္။

မိမိလည္း `မကဒတ´(ဗဟုိ)ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းအၾကား ပံုစံတက် ဆက္ဆံမႈရွိေရး၊ေျမာက္ပိုင္း တြင္ ႏုိင္ငံေရး သင္တန္းမ်ားပုိ႕ခ်ေပးေရး၊တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ထူေထာင္ရန္ကိစၥမ်ား ကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။

၎ေနာက္ မိမိလည္း ဗဟုိမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ဗဟိုေကာ္မတီကို အခ်ိန္မီွတင္ျပရန္ႏွင့္လုိအပ္သည္ မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ေမလ ၁၈ ရက္ခန္႔တြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ရာ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္း ႏုိင္ငံသုိ္႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ပါသည္။

မိမိျပန္လည္ထြက္ခြာၿပီး(၃/၄)ရက္အၾကာေမလ၂၁ရက္ေန႔တြင္ဖမ္းဆီးခံေနရသူ အားလံုး ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းၾကားသိရပါသည္။

သုိ႕ျဖစ္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႕ ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္း ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ ေန႔စဲြျဖင့္မိမိႀကံဳေတြ႕ခဲ့ ရေသာ အေျခအေနကုိ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ထုိ႕ေနာက္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသုိ႕ အေျခအေနမ်ားကုိ ဆက္လက္တင္ျပအစီရင္ ခံခဲ့ပါသည္။
ေျမာက္ပုိင္းေကာ္မတီမွ ရန္သူ၏ ထုိးေဖါက္ၿဖိဳခဲြေရးစီမံခ်က္ျဖစ္သည့္ေရလိႈင္းစီမံခ်က္ ကုိစစ္ေဆးေဖာ္ ထုတ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊၎တုိ႕၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ၎တို.ထုတ္ျပန္ထားသည္.တည္ဆဲဥပေဒ အရ မိမိတုိ႕ ဗဟုိေကာ္မတီ၏သေဘာထားမပါဘဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္းမိမိ တို.ဗဟုိေကာ္ မတီ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရတာ၀န္ခံၿပီး ဦးေဆာင္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားရန္၊

ေတာင္ပုိင္းတြင္လည္း ဆက္လက္စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဖၚထုတ္ရန္၊ ေျမာက္ပုိင္းကိစၥကုိအေတြ႕အႀကံဳ ယူ၍ `မကဒတ´အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ျပည့္စံုစြာ နားလည္ႏုိင္ေရးအတြက္ရဲေဘာ္မ်ား အား အသိ ပညာေပးမူမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္၊ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္၊ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္သီးသန္႕ကင္း လြတ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစံနစ္တစ္ရပ္ေဖာ္ထုတ္က်င့္သံုးရန္တို.ကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

မိမိမွတ္မိသေလာက္ဆုိလွ်င္ ကုိခင္ေမာင္၀င္း၊ ကုိ၀င္းမင္း တုိ႕ႏွင့္တႀကိမ္၊ကုိခင္ေမာင္၀င္း၊ ကုိေအာင္သူၿငိမ္း တုိ႕ႏွင့္တႀကိမ္။ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူ.အခြင့္အေရး၊ နုိင္ငံေရးအံတုမႈသင္တန္းမ်ား သြားေရာက္ ပုိ႕ ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ေျမာက္ပုိင္းမွ ရဲေဘာ္မ်ား ကုိလည္း ေတာင္ပုိင္းတြင္ဖြင့္လွစ္ေသာေကဒါ သင္တန္း မ်ားႏွင့္ အျခား သင္တန္း မ်ားတြင္ပါ၀င္တက္ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။
 
ေျမာက္ပုိင္းကိစၥနွင့္ဆက္ႏြယ္၍ ကုိစုိးလင္းမွတစ္ဆင့္ ကုိေန၀င္းေအာင္ကုိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။
၎တုိ႕၂ ဦးမွတပ္ဖြဲ.၀င္အမ်ားအျပား __________ထပ္မံအဖမ္းခံရေစရန္လုပ္ႀကံထြက္ဆိုခ်က္ မ်ား ကို အေသအခ်ာ သတိထားစီစစ္ခဲ့ၿပီး၎တို႔ ၂ဦးအေပၚ မွန္ကန္မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈႏွင့္ အက်ဥ္းသား အခြင့္ အေရးမ်ားကုိ ေပးခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ.အစည္းမ်ားႏွင့္လြတ္လပ္စြာေတ႔ြ ဆုံခြင့္ေပးခဲ႔ပါသည္။


က်န္ရွိေနေသာ ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ရန္သူသူလွ်ဳိမ်ား ၀င္ေရာက္ထုိးေဖါက္မႈရွိမရွိ၊ေျမာက္ပုိင္းေကာ္မတီ ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္မႈ ရွိမရွိ၊စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါႏွင့္ ယႏၱရား မိမိတုိ႕ဗဟုိေကာ္မတီတြင္ မရွိပါ။

သုိ႔ေသာ္လည္း ၎တုိ႕ ျပသထားေသာ အေထာက္အထားမ်ား(ဥပမာ - ရန္သူ႕ စစ္တပ္တြင္ သာအ သံုး   ျပဳေသာလက္နက္၊ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ားနွင္႔ဆက္သြယ္ေရးဝွက္စာမ်ား)မွာ တစ္ေယာက္ခ်င္းခဲြျခား
စစ္ေဆးထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အေတာ္မ်ားမ်ား တူညီေနသည္ကိုအံ့ၾသဘြယ္ ေတြ.ရိွခဲ့ရပါသည္။

ဤကိစၥ စတင္ေပၚေပါက္ရျခင္းမွာလည္းမကဒတေျမာက္ပိုင္းတပ္မွထြက္ေျပးေသာတပ္ေျပးတစ္ေယာက္ကုိ
ေျမာက္ပိုင္းေကာ္မတီကျပန္လည္ဖမ္းမိရာမွ အစျပဳေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တခ်ိဳ.ေရးသား ေျပာဆို ေနၾကသကဲ့သို. ေျမာက္ပိုင္းေကာ္မတီအတြင္းအာဏာလုရင္း ျဖဳတ္၊ထုတ္၊သတ္ လုပ္ျခင္းေတာ့မဟုတ္ပါ။

ရန္သူ.ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ.အသီးသီးမွေစလြတ္ထားေသာ ေထာက္လွမ္းေရးသမားမ်ားကိုအခ်င္းခ်င္း  ခ်ိတ္ဆက္ေပးရမည္. မိမိတာ၀န္ ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္သျဖင့္ျပည္တြင္းသို.ျပန္၀င္ရန္ ထြက္ေျပးရာမွ
အဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္ေျပးရဲေဘာ္က၀န္ခံထြက္ဆိုရာမွဆက္လက္ေဖၚ ထုတ္အေရးယူမူ မ်ား   ေပၚေပါက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေတြ.ရိွခဲ့ရပါသည္။

ဤသုိ႕ အေျမာက္အမ်ား ထုိးေဖါက္၀င္ေရာက္ျခင္းမွာလည္းမျဖစ္ႏုိင္ဟု ယူဆနိုင္သကဲ့သုိ႕ရန္သူက အသံုး ခ်ထုိးေဖါက္၀င္ ေရာက္ ျခင္း မရွိႏုိင္ဘူးလားဟုေမးလွ်င္ျဖစ္ႏုိင္မွန္း လူတုိင္းနားလည္နုိင္ပါသည္။

ဤသုိ႕ အေျမာက္အမ်ားထိုးေဖါက္၀င္ေရာက္ျခင္းမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယူဆႏိုင္သကဲ့သို.ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစု မ်ား၊ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားကို ၿဖိဳခြဲရန္၊ရန္သူက ေလ့က်င့္သင္တန္း ေပးထားသူမ်ားကို တာ၀န္ေပးေစ လြတ္ျခင္းမ်ားလည္းမရိွႏိုင္ဘူးလားဟု ေမးျမန္းလာလွ်င္ ရိွႏိုင္မွန္းစစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္ တြင္ ရွင္သန္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကရေသာျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါလိမ့္မည္။

ရွစ္ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံု ကာလအတြင္းေထာက္လွမ္းေရးမ်ားႏွင့္ သတင္းေပးမ်ားသည္လူထုလူ တန္း စားအလြာအသီးသီးအတြင္းသို.အသြင္သ႑န္မ်ိဳးစံ ု ျဖင့္ ထိုးေဖါက္၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီးအဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္.သာဓကမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရိွခဲ့ၾကပါသည္။

မဆလ စစ္အစိုးရေခတ္ကတည္းက ေက်ာင္းသားထုအတြင္းေထာက္လွမ္းေရးမ်ားႏွင့္ သတင္းေပးမ်ားကို စနစ္တက်ေမြးျမဴျမွပ္ႏွံထားခဲ့သျဖင့္၄င္းတို.ကိုခြဲျခားသိရိွႏိုင္ရန္အလြန္ခက္ခဲမည္ကိုေတြးေတာဆင္ျခင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္၊

(မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေျမာက္ပုိင္းေကာ္မတီမွ ေပးပုိ႕ေသာ စစ္ခ်က္မ်ား၊ကုိေန၀င္းေအာင္ႏွင့္ ကုိစုိးလင္းတုိ႕၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကုိ သင့္ေတာ္ေသာ အေျခအေနတြင္အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ထုတ္ျပနုိင္ရန္အတြက္ လံုၿခံဳစြာ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ကိုေန၀င္းေအာင္။ကိုစိုးလင္းေရးေသာစာမ်ားကိုေအာက္တြင့္လင့္ေပးထားပါသည္။.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
၎တုိ႕ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ေသာ နာမည္မ်ားသည္ယေန႕တိုင္ စစ္အာဏာရွင္ဆန့္က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားတြင္တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မသင့္ေတာ္ဟုယူဆသျဖင့္မထုတ္ျပန္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

၂။ ေျမာက္ပုိင္း ေကာ္မတီမွ စစ္ေဆးေသာအခါ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္သည္မ်ားကုိေတာင္ပိုင္းဗဟုိ မွ မသိဘူး လား၊ ေခါင္းျဖတ္ သတ္လုိက္သည္မ်ားကုိ အေရးမယူဘူးလား၊ေျမာက္ပုိင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဗဟုိသုိ႕ေရာက္ လာျခင္းမ်ားရွိခဲ႔ၾကေသာ္လည္းမိမိတုိ႕ေတာင္ပိုင္းဗဟုိမွ ၎တို႔ထံေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

ပေလာင္ေဒသ တြင္ `မကဒတ´တပ္ရင္း (၄၀၁) ဖဲြ႕စည္းရန္ ေစလြတ္လုိက္ေသာကုိသုိက္ထြန္းဦးတုိ႕ အဖဲြ႕ သာလမ္းေခ်ာ္၍ ေရာက္သြားခဲ့ျခင္း ရွိခဲ့ဘူးပါသည္။

တတိယအႀကိမ္ညီလာခံအထိ ေျမာက္ပုိင္းသည္`မကဒတ´နာမည္ကို ခံယူထားေသာ္လည္း သီးျခားဖဲြ႕စည္း ပံုဥပေဒႏွင့္လြတ္လပ္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ပံုျဖစ္ၿပီးေတာင္ပိုင္းဗဟုိ၏ အမိန္႕ေပး မႈ၊ႏွင့္ စီမံခန္႕ခဲြမႈေအာက္တြင္ မရွိပါ။၎တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒနွင္႔အုပ္ခ်ုဳပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေျမာက္ပိုင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတာင္ပိုင္းဗဟုိသို႔ေရာက္ရွိလာျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္းေတာင္ပိုင္းဗဟုိေကာ္ မတီဝင္တြင္ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။`မကဒတ´ေျမာက္ပုိင္းသည္ မဟာမိတ္ KIO ထံတြင္ စစ္ပညာမ်ားကုိ သင္ၾကား ခဲ့ၾကၿပီးမဟာမိတ္တပ္ကဲ့သုိ႕ စစ္တပ္ပံုစံျဖင့္ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ပါသည္။
အထက္အမိန္႕မ်ားကုိလည္းဦးလည္းမသံု ခံယူရမည္ဟု လက္ခံထားေသာ စခန္းျဖစ္ပါသည္။ရန္သူကုိ လည္း ထူးထူး ခၽြန္ခၽြန္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ တုိက္ခုိက္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

မိမိ ဧၿပီလပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္ရွိစဥ္ကဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားေရာ၊ က်န္ရဲေဘာ္မ်ားပါ မည္သည့္   ႏွိပ္စက္မႈကုိမွထုတ္ေဖၚမေျပာခဲ့ၾကပါ။

မိမိအေနျဖင္႔ နဝတ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွ ၾကားသိရမႈမ်ားကုိယံုတခ်က္၊ မယုံတခ်က္ျဖစ္ရပါသည္။
ေနာက္ပုိင္းတြင္မွ တစစျဖင့္ စိတ္မေကာင္း ဖြယ္ရာမ်ား သိလာၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မိမိအေနျဖင့္ ရွင္းျပလုိသည္မွာ အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္ကဤမွ်အထိ ျဖစ္ျခင္းကုိ မသိခဲ့ၾကပါ။
၎အျပင္ မိမိတုိ႕ ဗဟုိအေနျဖင့္ေျမာက္ပုိင္းေကာ္မတီမွ ထုတ္ေဖၚေတြ႕ရွိမႈမ်ားမွန္ မမွန္၊  ၎တုိ႕လုပ္နည္း မွန္ မမွန္ ဆုိသည္ကုိ စစ္ေဆးႏုိင္သည့္ အေနအထားမရွိခဲ႔ဘဲ၊ျဖစ္ၿပီးခဲ႔သည္မ်ား ကိုသာ ႏုိင္ငံေရးအရ ၀င္ေရာက္ တာ၀န္ယူထိန္းသိမ္း ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိတုိ႕အေကာင္းဆံုး လုပ္ႏုိင္ရန္ႀကိဳးစားသည္မွာ ဖမ္းဆီးခံမ်ား ထပ္မံ အသတ္မခံရေရး၊ဖမ္းဆီး မႈ  မ်ား ရပ္တန္႕ေရး၊ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား လႊတ္ေပးေရးႏွင့္`မကဒတ´ေျမာက္ပုိင္း ကုိ ေတာင္ပိုင္း ဗဟုိေအာက္ တြင္ပါ၀င္၍ဗဟုိ၏ လမ္းၫႊန္မႈကုိ ခံယူႏုိင္ေရးကုိသာ အဓိက ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။

ဤကဲ့သုိ႕ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ထင္သာျမင္သာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ အေျခအေန အခ်ိန္ အခါတြင္ဤကိစၥမ်ား ျပန္လည္ေျဖရွင္းၾကရမည္ဟု မိမိတုိ႕ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ေျမာက္ပုိင္းေကာ္ မတီ တို. အေနျဖင့္ သိရွိခံယူထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၃။ မတရားနစ္နာခဲ့သူေတြအတြက္ မည္သုိ႕ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္နည္း။မကဒတ ေျမာက္ပုိင္း ကိစၥတြင္ ၀င္ေရာက္ေသြးခဲြသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားရွိသကဲ့သုိ႕ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စဲြခံရ၍ နစ္နာ ခဲ့ရသူမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။

ရန္သူစပုိင္ျဖစ္ေစကာမူ အေတြးအေခၚ မတူသူသာျဖစ္၍ခႏၶာကုိယ္ နာက်င္ေစသည့္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းအဆံုး သတ္ရမည္ဟု မိမိတစ္ေယာက္တည္းအေနျဖင့္ မယံုၾကည္ပါ။
သုိ႕ေသာ္လည္း အမွားမ်ားကုိပံုေဖၚရင္း အမွန္ကုိေမ့သြား ဖုန္းကြယ္သြားသည္မ်ားလည္း မျဖစ္သင့္ပါ။

ယံုၾကည္မႈျဖင္႔ အသက္စြန္႔လြွတ္၍ တိုက္ပဲြဝင္ခဲ႔ၾကေသာ မကဒတ နွင္႔ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ဟူေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာနွင္႔ စြမ္းေဆာင္မႈကိုေမွးမွိန္ပေပ်ာက္ရန္အထိ မတိုက္ခုိက္သင္႔ပါ။

မိမိတုိ႕အားလံုးသည္ ေပးဆပ္ရပံုျခင္းမတူေသာ္လည္းစစ္အာဏာရွင္ စံနစ္၏ သားေကာင္မ်ားျဖစ္ေန ပါ သည္။
မိမိတုိ႕အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆန္႕က်င္ဖက္ပံုစံျဖင္႔ ျပဳမူဆက္ဆံေနၾကသမွ်၊
စစ္အာဏာရွင္စံနစ္၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္အၿမဲျဖစ္ေနပါ လိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင္႔
(၁) `မကဒတ´ထဲတြင္ စစ္အစုိးရမွ စပုိင္မ်ားထည့္၍ ၿဖိဳခဲြရန္ ႀကံစည္ျခင္း ရွိ မရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

(၂) `မကဒတ´ထဲတြင္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံရမႈမ်ား၌ လူသားဆန္မႈ ကင္းမဲ့ေစသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈ မ်ား ရွိမရွိ၊သီးျခားလြတ္လပ္သူမ်ားျဖင္႔ ဖဲြ႕စည္းစစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

(၃) ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားေတြ႕ရွိပါက တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ နစ္နာသူမ်ား၏ဆႏၵအရေသာ္၎၊ဥပေဒအရေသာ္ ၎ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ေျမာက္ပိုင္းသူလ်ဳိမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူသည္႔ကိစၥရပ္တြင္မွားယြင္းစြာ ဖမ္းဆီးႏွိပ္ စက္ခံခဲ့ရေသာ ရဲေဘာ္၊ရဲေမမ်ားအားလံုးကုိမကဒတ ဥကၠ႒ ေဟာင္းတစ္ေယာက္အေနျဖင္႔အႏူးအ ညြတ္ ေတာင္း ပန္ အပ္ပါသည္။

အျဖစ္မွန္ေဖၚထုတ္ေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ၾကလွ်င္မိမိသိသမ်ွ၊ ပါဝင္ခဲ႔ရသမွ်ကို ထိန္ခ်န္မထားဘဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊မွားသည္ျဖစ္ေစအမွန္တကယ္ သူလ်ဳိျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊မျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အသက္ ဆံုး႐ံႈးသြားသူမ်ား၏ မိဘေဆြမ်ဳိးအားလံုးကုိလည္းမျဖစ္သင့္မျဖစ္ထုိက္ သည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္သည့္အတြက္
ကုိယ္ခ်င္းစာမႈအေျခခံျဖင့္ေလးနက္စြာ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။
မိမိေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္မ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမည္။

ေလးစားစြာျဖင္႔
နိုင္ေအာင္
မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္DNA's Testimony on ABSDF's Northern Case

No comments: