Thursday, April 26, 2012

စစ္အစိုးရ၊ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ NLD လႊတ္ေတာ္တက္ေရး (ေအာင္လင္းထြဋ္)

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ႏိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းျဖစ္တိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ ထုတ္ေလ့ရွိသည္ကို အထူးအေထြ မတင္ျပလိုေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ အ တိတ္က သမိုင္း ေၾကာင္းမ်ားကို ဆင္ျခင္ၿပီး NLD ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏိုင္ရန္ စာေရးသူ သိရွိခ့ဲ သမွ် တင္ျပ အပ္ပါသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားၿပီး စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ ခံ ျပဳထားေသာ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ (တစည) ႏိုင္လိမ့္မည္ သို႔မဟုတ္ အျပတ္ အသတ္ မ႐ံႈးႏိုင္ဟု စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား တြက္ခ်က္ကာ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခ့ဲေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)အျပတ္အသတ္ႏိုင္ခ့ဲသျဖင့္NLDအာဏာရွိလာလွ်င္ ေတာ့ဒုကၡ ေရာက္ ရ ေတာ့မည္ဟု စစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး ငယ္တို႔ စိုးရိမ္ ခ့ဲၾကသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအတြင္း ျပႆနာႀကီးငယ္မ်ား ရွိခ့ဲရာ ေနာက္ဆုံး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႉးႀကီး ေစာေမာင္ကို အလစ္အ ငိုက္ယူ တိ္တ္တိတ္ဖယ္ရွားခ့ဲၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ဦးေဆာင္ သည့္ တင္းမာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမ်ားစု ေနရာယူခ့ဲၾကသည္။ အာဏာ ရၿပီး မၾကာမီ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံ က်င္းပမည္ဟု ေၾကညာကာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အႏိုင္ရမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခ့ဲသည္။ 
ထို႔ေနာက္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားျခင္းခံေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို NLD မွ ထုတ္ပယ္ ေပးေရးႏွွင့္ NLD အမ်ိဳးသား ညီလာခံ တက္ေရာက္ေရး NLD ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအား စည္း႐ုံးရန္ စစ္ ေထာက္ လွမ္းေရး အား တာဝန္ေပးခ့ဲသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး ဦးတည္ ခ်က္ျဖင့္ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပုံကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ေရးဆြဲခ့ဲသည္။ မ ေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ စစ္ဗိုလ္မ်ားႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း အတြင္း ဝင္ေရာက္ ႏိုင္ေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္ စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအသင္းကို ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား အပါအဝင္ NLD ကို စစ္အစိုးရ၏ လက္ကိုင္တုတ္ မ်ားျဖစ္သည့္ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံအတြင္း ဝိုင္းဝန္းဖိအားေပးၿပီး စစ္တပ္ျဖစ္ ခ်င္ေသာ လမ္းကို ေလွ်ာက္ခုိင္း ခ့ဲပါသည္။သို႔ေသာ္ေနအိမ္အက်ယ္ ခ်ဳပ္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို လႊတ္ေပးခ့ဲရၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ NLD အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ ထြက္ခ့ဲရၿပီးေနာက္ စစ္ အာဏာ ရွင္တို႔ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ရပ္စဲခ့ဲရေလသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ NLD ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူမွန္သမွ်ကို နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဖိအားေပးရန္ ႏႈတ္မိန္႔ေပးခ့ဲၿပီး NLD ကို မ်ိဳးျပဳတ္ေအာင္ ေျခမႈန္းခ့ဲၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စု ၾကည္ ကို နည္းမ်ိဳး စုံျဖင့္ ထိန္းခိုင္ းခဲ့ၿပီး မရသည့္ အဆုံး တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႉးႀကီး သန္းေရႊက ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထားရန္ အမိန္႔ေပး ခ့ဲသည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ ကေလးစစ္သား အသုံးျပဳမႈ အဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းမႈ၊ အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈ၊ စစ္သားမ်ားအား မုဒိန္းျပဳခြင့္ လိုင္စင္ ေပးမႈ ဆြဲခ်က္ မ်ားျဖင့္ ကုလ သမဂၢတြင္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ တင္ျပ ခ်က္မ်ား ရွိလာ သျဖင့္ ႏိုင္ငံ တကာတြင္ ျမန္မာ့ အေရး ကိစၥသည္ ေရးပန္းစား ေပၚလြင္ ထင္ရွား လာခ့ဲသည္။ အဆိုပါ အေရး ကိစၥကို လ်စ္လ်ဴ ႐ႈထား၍ မရမွန္း စစ္အာဏာ ရွင္ႀကီး ေကာင္းေကာင္း သိပါသည္။ ထိုစဥ္ အခ်ိန္က ကမာၻ႔ အာဏာရွင္ ႀကီးမ်ား တဦးၿပီး တဦး က်ဆုံး ေနခ်ိန္ လည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ျပန္လည္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ႏွင့္ တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအား ခ်ဥ္းကပ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကို စစ္အာ ဏာရွင္ႀကီးမွ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအား တာဝန္ေပးခ့ဲျပန္ပါသည္။ အ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ DCI Lobby Group ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သိန္းခ်ီေပး၍ ငွားရမ္းခ့ဲၿပီး အျခားတဘက္တြင္လည္း ျမန္မာ ျပည္သူလူထုအတြက္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစားပြဲတည္းထိုင္ ထမင္းစားခ့ဲၾကသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရမွ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ေယာက္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေစလႊတ္ခ့ဲၿပီးေနာက္ ေမလတြင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခ့ဲသည္။ ထိုက့ဲသို႔ေသာ နည္းနာကိုသုံး၍ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ကုလသမဂၢကို ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး အဆင္ေျပ သေယာင္ ျပသ ခ့ဲသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈ၊ အားကိုးယုံၾကည္မႈသည္ စစ္အာဏာရွင္ႀကီး တြက္ဆသလို ေလ်ာ့မသြားဘဲ ပိုတိုးလာျခင္းေၾကာင့္ ၄င္း၏အစီအမံျဖစ္ေသာ ႀကံ့ခုိင္ ေရးအသင္း၏ အနာဂတ္ အႏၲရာယ္ရွိလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒု ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးကို တာဝန္ေပးၿပီး ဒီပဲယင္းလုပ္ႀကံမႈျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျပတ္ရွင္းရန္ အမိန္႔ေပးခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ ကံအား ေလ်ာ္စြာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ခ့ဲသည္။ လုပ္ႀကံေသာသူမ်ားကို အေရးမယူသည့္အျပင္ ရာထူးမ်ားပင္ တိုးေပးခ့ဲၿပီး လုပ္ႀကံရန္ ႀကိဳးပမ္းခံရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီဝင္မ်ားကိုမူ လုံၿခံဳေရးအေရဆိုကာ အက်ဥ္းေထာင္ မ်ားတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခိုင္းခ့ဲ သည္။

ဒီပဲယင္းအေရးခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဝိုင္းဝန္း႐ႈတ္ခ်ခံရသည့္အျပင္ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား ၏ ျပင္း ထန္ေသာ ဖိအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္လာေသာအခါ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးသည္ ႏိုင္ ငံ တကာတြင္ မ်က္ႏွာမျပရဲေတာ့ဘဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔အား တာဝန္ယူ ေစၿပီး လမ္းစဥ္ ၇ ရပ္ ခ်မွတ္ေပးကာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္ဆံရန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်ဥ္းကပ္ ၿပီး အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ NLD ပါဝင္ေရး စည္း႐ုံးခိုင္းခ့ဲျပန္သည္။

ႏိုင္ငံတကာသို႔လည္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ရာဇာလီ မွတဆင့္ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈရသေယာင္ သတင္းလႊင့္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာကို အခ်ိဳသတ္ ခ့ဲ သည္။ တဘက္တြင္လည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး တင္လိႈင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံခ့ဲၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္လႊတ္ေပးေရး၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ ပြဲအား တနည္းနည္းျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေပးေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ မူၾကမ္းပါ အေျခခံမူ မ်ား ျပန္ လည္ေဆြးေႏြး ခြင့္ျပဳေရး အစရွိသည့္အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီမႈ ရခ့ဲသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ တာဝန္ခံ မ်ားမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊအား တင္ျပၿပီး သေဘာတူညီမႈရယူခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံျပန္မစမီ ရက္သတၱ တပတ္အလိုအထိ NLD ညီလာခံျပန္ တက္ေရး မွာ ေသ ခ်ာသေလာက္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊလည္း သေဘာတူသည္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ လည္း လက္ခံေက်နပ္သည့္အတြက္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသခ်ာသေလာက္ရွိသည္။ ထိုအေတာအတြင္း တစုံတရာ အမွားအယြင္းမရွိရန္ စကားလုံး အသုံးအႏႈန္းမွအစ သတိထားရန္ စစ္ေထာက္ လွမ္း ေရး အတြင္း သတိ ေပး မႈမ်ား ရွိခ့ဲ ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ရက္ပိုင္းအလိုတြင္ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမွေန၍ တာဝန္ခံမ်ားအား ေခၚယူၿပီး “မင္းတို႔ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို ေျပာလိုက္၊ NLD အရင္ဆုံး အမ်ိဳးသားညီလာခံကို တက္ပါ၊ ၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္း သား မ်ား ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ စဥ္းစားေပးမယ္လို႔” ဟု ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေျပာခိုင္း ခ့ဲၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္     အဆင္ေျပမႈ ပ်က္ျပားခ့ဲရသကဲ့သို႔ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရင္းႏွီးခြင့္ရခ့ဲေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ႏွင့္ စစ္ေထာက္ေရးတဖြဲ႔လုံးလည္း ဘဝပ်က္ခ့ဲၾကသည္။
အျမတ္ရသြားသူမွာ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးျဖစ္သည္။ ထိုကာလအတြင္း ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းေၾကာင့္ ရခ့ဲေသာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေမ့ေပ်ာက္သြားေစခ့ဲသည္။

ယေန႔ အေျခအေနမ်ားကမူ ယခင္အခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္ မတူသည္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ တူသည္မ်ား လည္း ေတြ႔ေနရသည္။ တူသည္မ်ားမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD မပါ လွ်င္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ေရွ႕တိုး၍ မရျခင္းျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႀကီး ျပျပ၊ လႊတ္ေတာ္ႀကီး   ျပျပ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပက လက္ရွိအစိုးရဟူ၍ ေခၚေခၚ၊ စစ္ဝတ္ခြ်တ္အစိုးရဟုသံုးသံုး လူလိမ္မ်ားဟုသာ သတ္မွတ္ၾက မည္ျဖစ္သည္။

NLD ကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ႏိုင္ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားၿပီး ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ အစိုးရဖြဲ႔ခ့ဲေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုသာ ရခ့ဲၿပီး လူရာအသြင္း မခံရသည့္အျပင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံႀကီး၏ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကိုပါ ခံလာရပါသည္။ ဤအတိုင္း ဆက္သြားလွ်င္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားက့ဲသို႔ ျပည္သူ၏ ဒဏ္ခတ္မႈကို ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ လူမ်ိဳး စုတိုင္း ရင္း သား လက္နက္ကိုင္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု တစိပ္တပိုင္း ၿပိဳကြဲသြားႏိုင္သည္ကို လက္ရွိအစိုးရ တြက္ခ်က္ ခ့ဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ႏွစ္လည္ပိုင္းေလာက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ကို ေတြ႔ဆံုခ့ဲရသည္။ ထုံးစံအတိုင္း အစိုးရ အခက္အခဲေတြ႔လာလွ်င္ ေနာက္ဆုံး ဂ်ိဳကာ (Joker) ကို ထုတ္သုံးျခင္းသည္ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္၏ သီအိုရီပင္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ တူသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ သည္။

မတူသည့္အခ်က္မ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခ့ဲသည္မ်ားကို အေတာ္အတန္ လြတ္လပ္ မႈ ေပးခ့ဲသည္မ်ား ေတြ႔ရသည္။ အထူးသျဖင့္ မီဒီယာမ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး မ်ားတြင္ လည္း ပြင့္လင္းမႈမ်ား ရွိလာသည္။ တခ်ိဳ႕အမွားမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားကိုယ္တိုင္ ဝန္ခံလာသည္ ကို ေတြ႔ရ သည္။ ေခတ္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္မ်ား ေျပာင္းသုံးလာသကဲ့သို႔ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပ ေဒကို ကိုင္ၿပီး ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္ဟု အသံေကာင္းဟစ္ေနသည္ကို လည္း ေတြ႔ေနရ သည္။ ျပည္သူ အတြက္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD တို႔ လႊတ္ေတာ္ အဝန္း အဝိုင္းအတြင္း ဝင္လာေအာင္ တံခါးအသာ ဟေပးခ့ဲၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေနပါ သည္။ ေနာက္ျပန္မဆုတ္ပါဟု တဘက္မွ ေႂကြးေၾကာ္ေနသည္။ ထို႔အတူ တဖက္တြင္လည္း အင္အားႀကီး လာသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၾသဇာခံ မေရာက္ေစရန္ ကူညီေရးကိုလည္း ေလသံပစ္ခ့ဲသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ စစ္ဝတ္ခြ်တ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အစိုးရ ကို ႏိုင္ငံတကာမွလည္း ယခင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေမ့ေပ်ာက္ၿပီး ခ်ီက်ဴးေထာပနာ ျပဳေနၾက သည္ ကို ေတြ႔ ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ NLD အေနျဖင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကတႀကိမ္၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကတႀကိမ္ ၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကတႀကိမ္ အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ား ႀကဳံခ့ဲရၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုတႀကိမ္တြင္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ မႉးႀကီး သန္းေရႊ မဟုတ္ ေသာ္လည္း ၄င္းလက္သပ္ ေမြးထား ခ့ဲေသာ တပည့္ မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဉာဏ္နီ ဉာဏ္နက္ အေတြး အေခၚမ်ား မွာမူ သိပ္ေျပာင္းလဲ လိမ့္မည္ဟု စာေရးသူ မထင္ပါ။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အား ျပည္သူ၏ေထာက္ခံမႈကို အစိုးရက အားစမ္းၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ အႏိုင္ရ NLD အမတ္ ၄၃ ဦးသည္ အေၾကာင္း မဟုတ္ေသာ္ လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္သကဲ့သို႔ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားလည္း အႏၲရာယ္ရွိ လာႏိုင္ ၍ ယခုကတည္းက စကားလုံးအသုံးအႏႈန္း အေၾကာင္းျပ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD သည္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ပါတီတြင္း သေဘာထားသာမက တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ လက္ နက္ကိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္းအျပင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႔စည္းမ်ား၏ အသံကိုလည္း အေလးတယူ နားေထာင္သင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အသံကိုလည္း နားစြင့္ၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ေစလိုပါသည္။ အားလုံးကမူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းအမ်ားစုမွာ ဤကိစၥတြင္ မ႐ိုး သားသည္ကို သိေနၾကသည္။ မွန္ကန္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ေစရန္ ဆႏၵျပဳ ပါသည္။

No comments: