Monday, April 9, 2012

ဗိုလ္မွဴးေဟာင္းေအာင္လင္းထြဋ္ ၏သံုးသပ္ခ်က္

အာဏာရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
    ေအာင္လင္းထြဋ္ on April 9, 2012 4:08 pm

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးတြင္၁၉၆၂ခုႏွစ္စစ္တပ္အာဏာသိမ္းယူခ့ဲၿပီးေနာက္ပိုင္းမွစ၍ လက္ရွိ စစ္ဝတ္ခြ်တ္ ထားေသာတခ်ိဳ႕အာဏာရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အထိ ျပည္သူမ်ား အေရး ထက္ မိမိတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ဆက္လက္ၿမဲၿမံေရး နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရသည္။ စာေရးသူ မမီလိုက္ေသာ္လည္း ၾကားသိရ သေလာက္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြင္း သေဘာထားကြဲျပားသူမ်ား၊ အမိန္႔မနာခံသူမ်ားကို အဖြဲ႔အတြင္း အႏၲရာယ္ရွိသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ကာဖယ္ရွား ခ့ဲသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိခ့ဲဖူးသည္။

အလားတူ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီညီလာခံတြင္ ဥကၠ႒ႀကီး ဦးေနဝင္းကိုယ္တိုင္ မဲမ ရေသာေၾကာင့္ ပါတီအတြင္း ျဖဳတ္ထုတ္ရွင္းခ့ဲမႈမ်ား ရွိခ့ဲသည္။ ေနာက္ဆုံး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္း မတိုင္ ခင္ ဦးေနဝင္းက အစိုးရ ေနာက္ကြယ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာယူခ့ဲသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းတြင္ မေအာင္ျမင္ေသာ လက္ရင္းတပည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားကို ေဘးဖယ္ခိုင္းၿပီး တပည့္လက္သစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔တို႔ကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ရန္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (နဝတ) ကိုေမြးဖြားေပး ခ့ဲ ကာ ႏွစ္အတန္ၾကာ နဝတ၏ ေနာက္ကြယ္မွ ထိန္းေက်ာင္း အႀကံေပးခ့ဲပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ အာဏာ စတင္ရယူစဥ္ကာလသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖိအားအမ်ားဆုံး အခ်ိန္ ျဖစ္ ခ့ဲသည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္း အဖြဲ႔အတြင္း အာဏာတည္ေဆာက္မႈကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခ့ဲပါ။ ထိုစဥ္က နဝတအဖြဲ႔ဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမ်ားစုသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ထက္ ဒု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ပိုမိုအေနနီးစပ္ခ့ဲသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္သည္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊကို ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါေသာ နဝတ ဒုတိယဥကၠ႒ ရာထူးကိုေပးရန္ အခ်ိန္အေတာ္ ၾကာစဥ္းစား ခ့ဲၿပီးမွ ခန္႔အပ္ခ့ဲသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေစာေမာင္ စိတ္က်န္းမာေရး ျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္အခါတြင္မူ အလြယ္တကူပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ေသြးထြက္သံယိုမရွိဘဲ ရယူႏိုင္ခ့ဲသည္။ အာဏာရၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ ဦးေနဝင္း၏ တပည့္လက္ရင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔ကို ထိန္းေက်ာင္းသည့္အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ သားတပည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဝင္းကို ဒု ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခ့ဲပါသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊကို ခင္ဗ်ားတို႔ ေလွ်ာ့မတြက္နဲ႔” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဝင္းက ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ပတ္ဝန္း က်င္က ေျပာခ့ဲပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၌ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ စစ္ဝတ္ခြ်တ္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ား၊ စစ္ဝတ္ဝတ္ထားဆဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို မည္က့ဲသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ေနရာခ် သြားသည္ကို ေလ့လာမွတ္သား ရရွိေသာသတင္းမ်ားကို အေျခခံ၍တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ႀကီးမားေသာ အမွား ႀကီးတခုကို ဦးေဆာင္က်ဴးလြန္ခ့ဲၿပီးေနာက္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ရပ္စဲခ့ဲေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ တြင္ မျဖစ္မေန ျပန္လည္ က်င္းပခ့ဲရသည္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးခ့ဲသည္။ ထိုစဥ္က သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ နအဖ အတြင္းေရးမႉး (၂) ႏွင့္ စစ္ေရးခ်ဳပ္ တာဝန္ကို ယူေနရသူျဖစ္ပါသည္။

အလားတူ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အမ်ိဳးသား ညီလာ ခံ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တာဝန္ယူ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခ့ဲရသူဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္ ႔  ကို ေထာင္ခ်ၿပီး ဒီပဲယင္းအေရးခင္းကို ဦးေဆာင္ခ့ဲသူ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း၏ ဒု ဥကၠ ႒၊ နအဖ အတြင္းေရးမႉး (၁)၊ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးခ်ဳပ္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးဝင္း (ကြယ္လြန္) ကို ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္တာဝန္ ေပးခ့ဲသည္။ ထိုစဥ္က နအဖ ဒု ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ေမာင္ေအးအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ကိစၥတြင္ ေခၚယူ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊမွ သတိေပးခ့ဲၿပီးေနာက္ စစ္တပ္၏ ကြပ္ကဲမႈကို ညွိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမႉး၊ လက္ရွိျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းမွ တာဝန္ယူကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသို႔ တိုက္႐ိုိက္တင္ျပျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ထိန္းေက်ာင္းသြား ခ့ဲသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ ေလမုန္းတိုင္း ျပႆနာမ်ားၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး သူရေရႊမန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးဝင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္တို႔၏ ႏိုင္ငံအေပၚ ႐ႈျမင္ပုံအျမင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သတင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲေသးသည္။ ယင္းကိစၥမ်ား ကိုင္တြယ္မႈအေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊကို တည့္တည့္ မေဝဖန္ဝံ့ေသာ္လည္း ထိုကိစၥမ်ားသည္ ဦးေအာင္ေသာင္း (လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္) ေၾကာင့္ဟု အားလံုးက မွတ္ခ်က္ျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားအၿပီး စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးငယ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ၏ ေလာက တြင္ အကယ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းသာ ႏိုင္ငံကိုဦးေဆာင္လွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ေကာင္းမည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းက အေျခအေနမွန္ကို တင္ျပလွ်င္ လက္ခံနားေထာင္ၿပီး စဥ္းစားေပးတတ္ သည့္ သူ ျဖစ္မည္ဟု ထိုအခ်ိန္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ သတင္းမ်ား ျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ ထိုသို႔ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သတင္း မ်ား စိမ့္ထြက္လာၿပီး ေနာက္ၾကားသိရေသာ သတင္းမ်ားအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ဇနီး မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း၏ဇနီးကို ေခၚယူ၍ သတိေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းသည္ အနာဂတ္တြင္ နံပတ္ (၁) မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ား အတြင္း ပိုင္းမွ တီးတိုးထြက္ရွိလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္နံပတ္ (၂) ဟု မွန္းဆထားျခင္းခံရသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးဝင္းမွာမူ ေသမင္းမွ ေစာေစာေခၚယူသြားသည့္အတြက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွ စြန္႔ခြာသြားရသည္။ နဝတ၊ နအဖ လက္ထက္ ျပဳလုပ္ခ့ဲရေသာ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္မ်ားကို ေသခါနီးမွ သံေဝဂတရားရၿပီး စင္ကာပူ တြင္  ေဆးကုသေနစဥ္ တိတ္ေခြအတြင္း အသံသြင္းထားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ သတင္းမ်ားအရကမူ ၈ ေလး လံုး အေရးအခင္း၊ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္း၊ သံဃာအေရးအခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားကို ဝန္ခံထား သည္ဟု သိရပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ မူလက အသက္ငယ္ရြယ္သူ၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူကို အနာ ဂတ္   ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ရည္ရြယ္ခ့ဲေသာ္လည္း အေျခအေနအရ ၄င္း၏ စိတ္ႀကိဳက္မျဖစ္ခ့ဲပါ။ ေနာက္ဆုံး က်န္းမာေရးသိပ္မေကာင္း၊ ႏွလုံးေရာဂါရွိသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ကို ေရြးခ်ယ္ခ့ဲရသည္။ စစ္တပ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္သည္ နာမည္ေကာင္းရွိသူတဦး ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္လူႀကီး မ်ား၊ ေဘးဘယ္ညာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏ ေလးစားခ်စ္ခင္မႈကို ရေသာ သူတဦး ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူ စစ္႐ုံးတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ စစ္ဦးစီးဗိုလ္မႉးႀကီး (Col. GS) ဗိုလ္မႉးႀကီး သိန္းစိန္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ႐ုံးတြင္ ရိွေနသေရြ႕ ေန႔ေရာညပါ အနားတြင္ ရွိေနသူျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ဦးစီးအရာရွိ (Staff) တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ့ဲေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္သည္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္မည့္သူ (Commander) တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ဟု ႀကံဳးဝါးေျပာဆို မိန္႔ၾကားေနသည္ကို ၾကားသိျမင္ေတြ႔ေနရေသာ္လည္း စိတ္ထင္တိုင္း မလႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနသည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ စာေရးသူ ရရွိေသာ သတင္းအရမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက “ငါခင္းေပးေသာလမ္းေၾကာင္း အတိုင္း မင္းတို႔အခ်င္းခ်င္း ညိွႏိႈင္းၿပီးလုပ္ၾက။ ဒါေပမယ့္ ငါနဲ႔ ကိုေအးတို႔ရဲ႕ မိသားစုကိုေတာ့ လာၿပီးမထိနဲ႔” ဆိုသည့္ မွတ္ခ်က္ကို လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကို ေလ့လာလွ်င္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔က အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။ သေဘာထားမကြဲပါဟု ေျပာေနေသာ္လည္း အထက္ပါ သံုးဦးသည္ တသေဘာတည္း ေဆာင္ရြက္၍ မရေအာင္ အေျခအေနမ်ားက ဖန္တီးထားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

လက္ရွိအေျခအေနအရလည္း ေခါင္းေဆာင္ သံုးဦး၏ ေဆာင္ရြက္ေနရပုံမ်ားကို စာဖတ္သူမ်ား ၾကား သိ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သည္ ျမန္ မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ ဦးေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ရမည့္ ဦးတည္ခ်က္ကို လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ သံုးဦး အာခံရဲၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ေနာင္တခ်ိန္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ဘူးဆိုသည္ကိုမူ အျပတ္ေျပာ၍မရပါ။ ယခင္ကာလမ်ားႏွင့္မတူ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရး၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတို႔သည္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေျပာင္း လဲေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္းက႑ကို ပစ္ပယ္၌မရဆိုသည္ကို စစ္ေခါင္းေဆာင္ အဆက္ဆက္ ေကာင္းေကာင္း နားလည္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း နဝတ၊ နအဖ ေခတ္အဆက္ဆက္ နည္းမ်ိဳးစုံႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စည္း႐ုံးခ့ဲၾကသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအၿပီး၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ရက္ေစ့၍ ျပန္လႊတ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ စဥ္းစားခ့ဲေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္လာလွ်င္ ၄င္းတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပ်က္သြားႏိုင္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ယက္ေတာကို အေႀကာင္းျပဳ ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးအထိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခ့ဲသည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္ “၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆီသို႔” ေဆာင္းပါးျဖင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ နည္းလမ္း သံုးလမ္းကို ထိုစဥ္က နအဖ၏ စဥ္းစားပုံအား တင္ျပခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပစ္ပယ္၍မရ ဆိုသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မူဝါဒအရ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္ကို ယေန႔ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တပ္မေတာ္သားမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူလုထု၏ ေထာက္ခံမႈ သည္ ယခင္ကာလမ်ားကထက္ပင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာသည့္အတြက္ မူဝါဒေရးဆြဲသူႀကီးအေနျဖင့္ အေတာ္ တုန္လႈပ္သြားသည္ဟု အတည္ျပဳဆဲ သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ သံုးခ်က္ျဖစ္သည့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ ဥပေဒျပင္ေရးသည္ အၿငိမ္းစားယူၿပီဆိုေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လက္ရွိစစ္ဝတ္ ခြ်တ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အထူးတုန္လႈပ္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရာက္သြားခ့ဲၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ အေရးတြက္ သင္ပုန္းေျခေရးလမ္းစဥ္ကို ကိုင္ဆြဲကာ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ သြားႏိုင္မည္ ဆိုပါက အေျခအေနေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဘက္ကလည္း ဒီပဲယင္းကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား မလုပ္ေတာ့ပါဆိုသည့္ ကတိကဝတ္မ်ား ရထားရန္ လိုအပ္သည္။ လုံၿခံဳေရး သတိ အၿမဲရွိရန္ လိုအပ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ လက္ရွိ အာဏာရွိေနေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔၏ တိုင္းျပည္အေပၚထားသည့္ စိတ္ရင္းေစ တနာ သည္ ယခင္ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မတူဆိုသည္ကေတာ့ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ အေငြ႔အ သက္မ်ားကမူ ယခုအထိ ရွိေနၾကဆဲပင္။ အေငြ႔အသက္မ်ား ေပ်ာက္ေအာင္ ခ်က္ခ်င္းေတာ့ လုပ္၍မရပါ။ အခ်ိန္ယူရလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တိုင္းရင္းသားအေရးသည္ အဓိကေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥဟု ျမင္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ပီျပင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မည္။ လက္ရွိ အာဏာရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္မ်ား ပူးေပါင္းညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွ ရလိမ့္မည္ဟု ျမင္ပါသည္။

(ဗိုလ္မႉးေဟာင္း ေအာင္လင္းထြဋ္သည္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ရွိျမန္မာသံ႐ံုး၌ သံမႉးႀကီး စသည့္ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္အေမရိကန္၌ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့သည္။)
ဧရာ၀တီ  မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

No comments: