Saturday, January 28, 2012

ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္(၁၉၉၂ မတ္) မိုးသီးဇြန္

ျမန္မာစစ္ေထာက္လွမ္းေရးဟု အစြပ္စြဲခံရေသာ (၁၅) ဦးကို သတ္ျဖတ္မွဳႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ABSDF မွ
သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္(ABSDF led by Moe Thee Zune)

၈ရက္၊မတ္လ၊ ၁၉၉၂

မတ္လ ၈ရက္ ၁၉၉၂ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္၏ ညီညြတ္
မွဳကိုအေလးထားေသာအားျဖင့္ဦးစြာ(က်ေနာ္တို ့သည္) ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ႏွစ္စုကြဲသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း
ကို ၀မ္းနည္းစြာအသိေပးျပီး ယခု ေၾကျငာခ်က္ကိုထုတ္ျပန္ရပါသည္။

သို ့ေသာ္ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပြဲကို ေထာက္ခံစာနာနားလည္ေပးေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပအင္ အားစုမ်ား၏အရည္အေသြးကို နိမ့္က်တန္ဖိုးမဲ့ေစေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ဆႏၵထားျပီး ဒီမို ကေရစီေတာ္လွန္ေရး ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားေရးကို ဦးထိပ္ထားေသာ (က်ေနာ္တို ့သည္)  ABSDF ေက်ာင္း သားတပ္မေတာ္၏ မူရင္းအေျခခံဥပေဒတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီအဆင့္ထက္ အဆင့္နိမ့္ေသာလက္ေအာက္ စခန္းမ်ား၊ တပ္ရင္းမ်ားတြင္လူသတ္အျပစ္ေပးျခင္းအား တားျမစ္ထားေသာအခ်က္ကို ေထာက္ျပ သံုးသပ္ ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သားတို ့၏ လူ ့ဂုဏ္သိကၡာ၊လူသားဘ၀၊လူ ့တန္ဖိုး ႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးမ်ားကို(က်ေနာ္တို ့ သည္)   တန္ဖိုးထားေသာေၾကာင့္ လူအခ်င္းခ်င္းရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ၊လူမဆန္စြာႏွိပ္စက္ဖ်က္ဆီး၊ ဂုဏ္  သိကၡာမဲ့ေစေသာဆက္ဆံျခင္း၊အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကို ဆန္ ့က်င္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

လူအခ်င္းခ်င္း ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ လူမဆန္စြာႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ေစေသာဆက္ဆံျခင္း၊ အျပစ္ ေပးျခင္းမ်ားကို ဆန္ ့က်င္ျပီး ထိုသို ့ဆက္ဆံခံရသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးေသာ ကုလ သမဂၢ၏ အေထြေထြဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ -၃၄၅၂(၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာ ၉ရက္)ကို က်ေနာ္ေထာက္ခံသည္။

ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အဖြဲ ့၀င္အားလံုး  သေဘာတူညီမွဳ၊နားလည္မွဳမပါပဲ သူလွ်ိဳဟုစြပ္စြဲခံရသူမ်ားအား   သတ္ျဖတ္ျခင္း၊အေရးယူခဲ့ေသာ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တျခားေအာက္ေျခရဲေဘာ္မ်ား  လံုျခံဳေရးကိုပါ က်ေနာ္  တို ့အထူးစိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုသည္။

ဘန္ေကာက္ေနးရွင္းသတင္းစာ( မတ္လ ၁၊ ၁၉၉၂) အရသူလွ်ိဳဟု စြပ္စြဲ၍ အသတ္ခံရေသာ လူ ၁၅ ေယာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးရဲေမ တဦးပါ၀င္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျပီး (ေအာင္ထူး-ယခု BLC ထုတ္ျပန္ေသာ  March 1, 1992 ေၾကျငာခ်က္)တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

က်ေနာ္တို ့သည္ လက္ရွိေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္း အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ထား ေသာ လူ ၆၅ ဦးကို ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ တရားစီရင္ျခင္းမ်ား ခ်က္ျခင္းရပ္တန္ ့ရန္ က်ေနာ္တို ့မွ ေတာင္း  ဆိုလုိက္ပါသည္။

အလားတူပင္  DAB အဖြဲ ့၀င္မ်ားကလည္း အားလံုးအတည္ျပဳေထာက္ခံသည့္ DAB တရားစီရင္မွဳမ်ားကို  စံထား၍(ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာကိစၥကို  DAB ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးပါရန္ က်ေနာ္တို ့ မွ    ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ျမန္မာစစ္အာဏာပိုင္မ်ားကို က်ေနာ္တို ့တြန္းလွန္တိုက္ပြဲ၀င္ရာတြင္ လူ ့အ ခြင့္အေရးဆိုေသာစကားလံုးသည္  စကားလံုးသက္သက္မွ်မဟုတ္ပဲ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ေဒသမေရြး လက္ေတြ ့  က်င့္သံုးရမည္ဟု က်ေနာ္တို ့မွယံုၾကည္ပါသည္။

သို ့ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အတြင္း  ပိုမိုျမင့္မားေသာ ဗဟိုတရားရံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ သိနားလည္  မွဳမပါပဲ တပ္ဖြဲ ့၀င္အေျမာက္အမ်ားကို သူလွ်ိဳဟုစြပ္စြဲျပီး အလ်င္စလိုသတ္ျဖတ္အေရးယူျခင္းအေပၚ က်ေနာ္ တို ့ (မိုးသီးဇြန္) ဦးေဆာင္ေသာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အဖြဲ ့မွ အထူးသံသယျဖစ္မိပါသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲေသာကိစၥမ်ားကို ေသြးရိုးသားရိုး ပံုမွန္မဟုတ္ဟု က်ေနာ္တို ့မွ ထင္ျမင္ျဖစ္သည္။  အလားတူပင္ ယံုၾကည္အားထားေလာက္သည့္ ခို္င္မာေသာအေထာက္အထားမရွိပဲ သူလွ်ိဳဟုစြပ္စြဲခံရေသာ  ရဲေဘာ္မ်ားအားကြပ္မ်က္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားအားလံုးတြင္ အမွားေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနသည္။

အထက္ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီေရးလွဳပ္ရွားမွဳတြင္ အလြန္ထင္ရွားေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုထြန္း  ေအာင္ေက်ာ္အား စြပ္စြဲခံရေသာ သူမ်ား၏ သူလွ်ိဳေခါင္းေဆာင္ဟုသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ၾကီးမား  ေသာအမွားတခုျဖစ္သည္။

စစ္အာဏာရွင္အၾကိဳက္ျဖစ္မည့္ မိမိေက်ာင္းသာတပ္မေတာ္အဖြဲ ့၀င္အခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္ရာမွ တဦးႏွင့္ တဦး သားေကာင္ျပဳ အႏိုင္က်င့္ျခင္းကို ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ အဖြဲ ့၀င္အားလံုး သတိၾကီးစြာထားရန္ မိမိတို ့မွတိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီလွဳပ္ရွားမွဳအေရးေတာ္ပံုၾကီး၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အတူတကြ  ေက်ာင္း သားတပ္မေတာ္အဖြဲ ့၀င္အားလံုး၏  ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ပံုရိပ္ကို ၾကီးမားသည့္အမဲစက္ျဖစ္ေစခဲ့သည္ ကိစၥအ အေပၚတြင္ က်ေနာ္တို ့ဖက္မွ အထူးစိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း ယခုသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ပါသည္။

(Moe Thee Zun)
ဥကၠဌ
ALL BURMA STUDENT'S DEMOCRATIC FRONT
မာနယ္ပေလာရံုးခ်ဳပ္
Ph: 662 318 0593 fax 662 318 8697  PO BOX 42 Hua mark, P.O.BKK 10243, Thailand
http://www.scribd.com/doc/79633042/ABSDF-Statement-1992-March  ကကူးပါတယ္။ 

2 comments:

လကၤာ said...

Nainai Tun
ကုိမိုးသီးဟာ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အဲလိုျပတ္ျပတ္သားသား စတိတ္မန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ခုခ်ိန္က်မွ ဘာလို႔ အသတ္ခံရသူေတြဖက္က ရပ္တည္ၿပီး အမွန္တရားေပၚေပါက္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္တာလဲဗ်။ က်ေနာ္တို႔လို လူငယ္မ်ိဳးဆက္ေတြအေနနဲ႔ ယံုထင္ေၾကာင္ထင္ ျဖစ္ေစတယ္။ နဂိုကတည္းက ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းတခ်ိဳ႕ကို မယံုၾကည္ခဲ့ဘူး။ ေက်ာင္းသားတပ္ကိုေတာ့ ခၽြန္းခ်က္နဲ႔ ယံုၾကည္ခဲ့တယ္။ ဒီကိစၥႀကီးေပၚလာေတာ့ ေက်ာင္းသားတပ္နဲ႔ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆုိသူေတြကုိ ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားလာခဲ့ဘီ။ တကယ္ဆို ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ အဖြဲ႔အစည္းတခုရဲ႕ ဆိုးေမြး ေကာင္းေမြအကုန္လံုးအေပၚမွာ တာဝန္ရွိရတယ္။ တာဝန္ယူရတယ္လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ယူဆတယ္။ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ကိုေတာ့ နဂိုတည္းက ပုဂၢိဳလ္ေရးေလးစားမႈ လံုးဝမရွိဘူး။ အခုလဲ ဒီငနဲႏႈတ္ဆိတ္တုန္း၊ အဓိကတရားခံေတြကိုေတာ့ထားလိုက္ေတာ့၊ ေျမလွ်ိဳးလို႔မိုးပ်ံရင္ေတာင္ ေနစရာရမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီအမႈက သၾကားမင္းေရာ ယမမင္းဆီကိုေရာ အားလံုးေရာက္ေနပီးဘီ။ ဒင္းတို႔အတြက္ ဒီဝသုန္ေျမမွာ ေနရာလြတ္မရွိေစရ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဓိကတာဝန္ရွိေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတဲ့ လူေတြ(လူေတြလို႔ေတာင္မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူးဗ်ာ) တခုခုေတာ့ ေျပာသင့္ေနဘီလို႔ ျမင္ပါတယ္။ အဲဒါမွမဟုတ္ယင္ေတာ့လဲ ခင္ညားတို႔ ကိုယ္လည္ပင္းကိုယ္ ႀကိဳးကြင္းစြပ္လိုက္ၾကပါေတာ့။ ခင္ညားတို႔ ေလာကႀကီးမွာ ရွိမေနသင့္ေတာ့ဘူး။ ေတာ္ဘီဗ်ာ..... ေတာ္ေတာ္ေဒါသျဖစ္သြားဘီ။

လကၤာ said...

MrMaung KoThet ‎"၁၉၉၂ ခု မတ္လက ေက်ာင္းသား ၁၅ ေယာက္ကုိ ေခါင္းၿဖတ္သတ္အၿပီး ကုိမုိးသီး ထုတ္ခဲ႔ေသာ statement." ဆိုတာ ဘယ္လို သက္ေသရွိပါသလဲ။ အခုမွ ကတိုက္ကရိုက္ထျပီး ရိုက္ထားတာမျဖစ္နိုင္ဘူးလားခင္ဗ်ာ။ တကယ္လို႕ အဲဒီstatement ရဲ႕ မူလ Copy ရွိရင္တင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။က်ေနာ္မမွားရင္ ၉၂တုန္းက အခုေတြ႕တဲ့ statement မွာသံုးထားတဲ့ စာလံုးပံုစံမထြက္ေသးပါ။ ေက်းဇူးပါ။
7 hours ago · Like · 4
Sliv Mmc က်မေတြ.ေနရတာကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ မ ဟုတ္ပဲ ေခါင္းေရွာင္ျဖစ္ေနၾကတာပဲ ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုတာ ကိုယ္တာဝန္ယူစဥ္ကာလမွာ ကိုယ္သိလွ်က္ျဖစ္ေစ ၊ မသိလိုက္ပဲ ျဖစ္ေစ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြကို ခုခ်ိန္မွာ သက္ေသ အေထာက္အထားနဲ.တကြ ေဖာ္ထုတ္ေျပာျပေနၾကတာကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးရမယ္ ။ ဒီမိုကေရစီ နဲ. လူ.အခြင့္အေရး အတြက္ တိုက္ပဲြဝင္ေန္တဲ့သူေတြက ဒါေတာ္လွန္ေရးလုပ္တာ ၊ သတ္တာဘာျဖစ္လဲဆိုတာၾကီးကေတာ့ ေတာ္ေတာ့ကို ေအာ့ႏွလံုးနာစရာပါပဲ ။ ျပီးေတာ့ ABSDF ႏွစ္ဖဲြ.ကဲြတာဟာ ဒီလူူသတ္မႈ.ေၾကာင့္ ကဲြတာမဟုတ္ပဲ အာဏာလုလို.ကြဲတာ ကို မိုးသီးဇြန္ရဲ့ အင္တာဗ်ဴးမွာ လူသတ္မႈ.ေၾကာင့္ ကဲြတာပါလို. ေျပာသြားပါတယ္ ။ ဒီေရးေနတဲ့သူေတြကိုလည္း သူမသိသေယာင္ ေျပာသြားပါေသးတယ္ ။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ သူ.အဖဲြ.ဝင္မဟုတ္ခဲ့သူကို လဲြမွားေျပာဆိုသြားတာကေတာ့ ရုပ္ဆိုးလွပါတယ္ ။ ဒီလို ေခါင္းေဆာင္လက္ေအာက္မွာ ေနခဲ့ၾကရတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားဘဝ ကံဆိုးလွပါ၏ လုိ.သာေတြးရင္း .......