Sunday, January 22, 2012

စာအုပ္သစ္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သစ္ႏွင့္ လမ္းသစ္ - ေက်ာ္၀င္း

by Ye Myint Thu on Sunday, January 22, 2012 at 1:48am
စာအုပ္သစ္

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း သိသိသာသာ စာေရးက်ဲသြားသည္။ မေရးျဖစ္သေလာက္ပင္ ရွိသည္။  စာအုပ္သစ္တစ္အုပ္ကို ႀကိဳးစားပမ္းစား “ၿဖိဳ”ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။စာအုပ္ႀကီးမွာ နည္း နည္းေနာေနာမဟုတ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၀၀ ေက်ာ္ဆုိဒ္ႀကီး။ အေၾကာင္းအရာမွာလည္း က်ယ္သလား၊ နက္သလား မေမးႏွင့္။  “လူသားအႀကိဳကာလမွ ျပင္သစ္ ေတာ္လွန္ေရးသို႔”( From Prehuman Times to the French Revolution )ဟူ၍ပင္ ဒုတိယ ေခါင္းစဥ္တတ္ထားသည္။ ဤမွ်ရွည္လ်ား ေထြျပားလွေသာ၊ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ႀကီးအတြင္းႏုိင္ငံေရးဖံြၿဖိဳးမႈ၏မ႑ိဳင္မ်ား (တစ္နည္းႏုိင္ငံေရးအစီအစဥ္) အဆင့္ဆင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးပုံကို ဆန္းစစ္ေလ့လာထားေသာ က်မ္းႀကီးျဖစ္သည္။ နာမည္ေက်ာ္ ဖရန္စစ္ဖူကူယားမား၏ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၁ ထုတ္ စာအုပ္သစ္“The Origins of Political Order  ” ျဖစ္ပါသည္။

က်မ္းရွင္ဖူကူယားမားက ဆိုခဲ့ပါ ခရီးရွည္ႀကီးကို အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ ခဲြျပသည္။“သဘာ၀၏ ေပးစာကမ္းစာ ကိုသာ ရွာေဖြစား ေသာက္ၾကရေသာအမဲလုိက္အစုေလးမ်ား ( Small groups of hunter-gatherers )မွေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းကို အေျခခံေသာ “မ်ဳိးတူ စုမ်ား”( Tribes )အျဖစ္သို႔စုစည္းလာသည္က ပထမအဆင့္၊ ဒုတိယအဆင့္မွာ အဆိုပါမ်ဳိးတူစုမ်ား မွာ“ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေတာ္” ( Modern State ) အျဖစ္၊ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္  တြန္းလာပုံျဖစ္သည္။က်မ္းရွင္က ပထမအဆင့္ကို “ေနာက္ခံကားအျဖစ္သာခင္းျပၿပီး
ဒုတိယအဆင့္ကို အႏုစိတ္ဖြင့္ဆုိသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာ၏ မ႑ိဳင္သုံးရပ္ (ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ) တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးလာပုံႏွင့္ အဆုိပါ မ႑ိဳင္မ်ား၊ စီးပြားေရးမ်က္ႏွာစာအပါအ၀င္ က်န္မ်က္ႏွာစာမ်ားႏွင့္အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေက်း ဇူးျပဳၾကပုံမ်ားကို မတူေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ားျဖင့္ဆက္စပ္ေျခရာခံ ျပသည္။

ပထမမ႑ိဳင္ “ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး” (  State Building ) ၏ ေက်းဇူးျပဳမႈမွာ“ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းသစၥာခံမႈထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာခံမႈ”ကိုဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ “ညီေနာင္သားခ်င္းမ်ား၏
ႏုိင္လုိမင္းထက္အုပ္စုိးမႈ” ( tyranny of cousins ) ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည္။“သန္စြမ္းေသာ အစိုးရ” ( Strong government ) ေပၚတြက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။က်မ္းရွင္က ဤသမုိင္းအဆင့္အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္ ခ်င္မင္းဆက္ကို မွတ္တမ္းတင္သည္။
သို႔တုိင္ေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာစက္ လြန္ကဲလာရာမွ “အုပ္စိုးသူမ်ား၏ ႏုိင္လိုမင္းထက္ႀကီးစိုးမႈ”( tyranny of rulers ) ေပၚလာျပန္ရာ ဒုတိယမ႑ိဳင္ “တရားဥပေဒစိုးမိုး မႈ”( rule of the Law )ျဖင့္ ထိန္းရျပန္သည္။ ဤသမိုင္းအဆင့္အတြက္မူ က်မ္းရွင္ကအိႏိၵယတုိက္ငယ္ႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ကို အမွတ္ေပး သည္။သို႔ႏွင့္တုိင္ ဆိုခဲ့ပါ မ႑ိဳင္ႏွစ္ရပ္ ရွိ႐ုံမွ်ႏွင့္ “ပတိ႐ူပ”မျဖစ္ႏုိင္ေသးဟု
က်မ္းရွင္က မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။ လူထု၏ဆႏၵကိုထင္ဟပ္၍ လူထုအက်ဳိးစီးပြားကိုကုိယ္စားျပဳႏုိင္ေသာ “တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္အစိုးရ”( accountable government )ရွိဖို႔လိုသည္ ဟုဆိုသည္။ အဆုိပါ တတိယမ႑ိဳင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးကိုမူ သမုိင္းတြင္တာထြက္ေစာခဲ့ေသာ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း တို႔ တာ၀န္ မယူႏုိင္ခဲ့။
ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးတို႔၏ ေမြးရပ္ေျမျဖစ္ခဲ့ေသာဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားကသာ သဘာ၀က်စြာ ပုံေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သည္။
ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ မ႑ိဳင္သုံးရပ္သည္ပင္ ေခတ္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မျဖစ္မေန ထူေထာင္ရမည့္ “က်င့္ထုံး”သုံးရပ္ (သို႔မဟုတ္)အင္စတီက်ဴးရွင္းသုံးရပ္ဟု က်မ္းရွင္ဖူကူယားမားက ေကာက္ခ်က္ ဆဲြပါသည္။
ဆိုခဲ့ပါက်င့္ထုံးသုံးရပ္ (သို႔ မဟုတ္) အင္စတီက်ဴးရွင္သုံးရပ္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္မိမိသက္ဆုိင္ရာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း၏ ပကတိအရွိမွအစျပဳရမည္ဟုဆိုထားျပန္ရာစာေရးသူမွာ ဖတ္ရမွတ္ရ သမွ်ကို လက္လွမ္းမီသမွ် ႏုိင္ငံသမုိင္းအေပၚ တင္ၾကည့္ရျပန္သည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္မွ် ၾကာေသာ ျမန္မာ့ပေဒသရာဇ္ သမုိင္းတြင္ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပထမမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ သန္စြမ္းသည့္အစိုးရကိုထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့သည္မွာ သုံးႀကိမ္မွ်သာ ရွိခဲ့ သည္။
(အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ အေလာင္းဘုရားလက္ထက္) က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္မူထီးၿပိဳင္နန္းၿပိဳင္ မင္းငယ္မ်ားအျဖစ္ သာရွိခဲ့ရသည္။ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာေခတ္သစ္ႏွင့္ထိေတြ႕ခြင့္ရခဲ့သည္မွာလည္း ကိုလိုနီဘ၀ေရာက္ေတာ့ မွျဖစ္သည္။သည္ေတာ့လည္း ပထမ႑ိဳင္ႏွစ္ရပ္ (သန္စြမ္းေသာ အစိုးရႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး) ကိုသာအထုိက္အသင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း တတိယမ႑ိဳင္(တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ အစိုးရ)ကိုမူ ပီပီသသ မရခဲ့ပါေခ်။
လြတ္လပ္ေရးရအၿပီးတြင္ မ႑ိဳင္သုံးရပ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လမ္းပြင့္လာခဲ့ေသာ္လည္းျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္တိုးခဲ့ ရျပန္၍ ထင္တုိင္းမေပါက္ျဖစ္ရျပန္သည္။၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းတြင္ကား ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားရာမွ
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ေ၀းသထက္ေ၀းရေတာ့သည္။ သည္လုိႏွင့္ မ႑ိဳင္သုံးရပ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးကိုသုညမွစရမလို ရွိေတာ့ သည္။
“ဟူး..ေမာစရာႀကီးပါလား”
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သစ္

ဤစာအုပ္ႀကီး ဖတ္ၿပီးခါစ တစ္ေန႔(၁၈-၁၁-၂၀၁၁) ခ်ိန္ခါသင့္စြာပင္ မဂၤလာသတင္းသုံးခုကိုတစ္ၿပိဳင္နက္တည္းၾကားလုိက္ရရာ အေမာေတြ ေျပ႐ုံမွ်မက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္ေတြ ျပန္ေ၀လာသည္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ မွတ္ပုံတင္မည္။ေရြးေကာက္ပဲြေတြ၀င္ေတာ့မည္ဆိုေသာသတင္း။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ျမန္မာျပည္လာမည္ဆိုေသာသတင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အာဆီယံဥကၠ႒ျဖစ္ဖို႔ ေသခ်ာသေလာက္အလားအလာေကာင္းေနၿပီဆို ေသာသတင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ေျပာရလွ်င္ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အတြင္းမဂၤလာသတင္းေတြကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ အစုလိုက္၊ အၿပံဳလုိက္ၾကားလုိက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဆိုရလွ်င္ အဆုိပါ မဂၤလာသတင္း အားလုံး၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဟုဆိုခ်င္ပါသည္။ဤေရြးေကာက္ပဲြကို ၁၉၇၄ မွ စတင္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကရက္တုိင္ေဇးရွင္း တတိယလႈိင္း၏ ေႏွာင္းပိုင္းကာလ တြင္က်င္းပ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖေလာရင့္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ ဖိလစ္ပီရွမစ္ထာက “သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းၿပီးအေျပာင္းအလဲ”
( imposed transition ) ဟု သတ္ မွတ္သည္။ တည္ဆဲအီလစ္မ်ား ကိုယ္တုိင္က အေျခအေနတစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီးအေျပာင္းအလဲကို ပုံေဖာ္သြားလိမ့္မည္ဟု ဖြင့္ျပသည္။ ျမန္ မာျပည္ တြင္ ဤအေျပာင္းအ လဲကိုတပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ပါသည္။
ဤပုံစံအေျပာင္း အလဲတြင္ ၁။ ေျဖေလွ်ာ့ေရးအဆင့္ ( Liberalization )၊ ၂။ ကူး ေျပာင္းေရးအဆင့္           ( Transition ) ႏွင့္၃။ ခိုင္မာေစေရးအဆင့္ ( Consolidation ) ဟူ၍ ေယဘုယ်အဆင့္ သုံးဆင့္ရွိလိမ့္ မည္ဟုလည္း ပါေမာကၡရွမစ္တာက အကဲျဖတ္သည္။ပထမအဆင့္တြင္ ၾကမ္းရွေသာ ေအာ္တိုကေရစီ        ( Rigid  Autocracy ) မွခြာ၍ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ေအာ္တိုကေရစီ( Liberalized Autocracy ) သို႔ ေရြ႕လာလိမ့္မည္။ ဒုတိယအဆင့္တြင္ ေခတ္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ဦးတည္ေသာ
က်င့္ထုံး မ်ား(အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား) တည္ေဆာက္ၿပီး တတိယအဆင့္တြင္  ခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ၾက ဖို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သ႐ုပ္ခဲြျပသည္။
အခြာ၊ အကူး၊ အခိုင္ ဟု အၾကမ္း အားျဖင့္ ဆိုႏုိင္ပါလိမ့္မည္။
စာေရးသူက အဆုိပါ အခြာ၊ အကူး၊ အခုိင္တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားအတြက္လႈပ္ရွားခြင္ ( Space ) ရႏုိင္စရာရွိသည္ ဟု ျမင္သည္။
ဤအျမင္ျဖင့္ပင္ ေရြးေကာက္ပဲြကို စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့၊ေရးခဲ့သည္။ သို႔ ႏွင့္တုိင္ အင္န္အယ္လ္ဒီက
အေၾကာင္းသုံးခုျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ကို ျငင္းပယ္လုိက္ပါသည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္၊ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္၂၀၁၀ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ခြင့္ဥပေဒတို႔ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၏ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ကိုေလးစားရမည္ျဖစ္သည့္တုိင္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ၊ ဥပေဒေဘာင္အ တြင္း၊ တရား၀င္ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္မူအမွန္ပင္ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိသည္။ စာေရးသူက အင္န္အယ္လ္ဒီကို ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးမွ ေမြးထုတ္လုိက္ေသာႏုိင္ငံေရးအင္အားစု အျဖစ္ ျမင္သည္။ ဤလိုပါတီမ်ဳိးကို တရား၀င္လႈပ္ရွားခြင္အတြင္း ရွိေစခ်င္သည္။
ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ကား စာေရးသူေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ပင္ ျမန္ဆန္သြက္ လက္ေနေတာ့သည္။
သမၼတသစ္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ေတြ႕ဆုံျခင္း။ ဆင္းရဲမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြ မ်ား၊ ျမစ္ဆုံဆုံးျဖတ္ခ်က္ ဆိုလွ်င္စာေရးသူတစ္သက္ ပထမဆုံးႀကံဳဖူးေသာ လူထုလို လားခ်က္ကို အစုိးရဘက္မွ လိုက္ေလ်ာလုိက္ျခင္းပင္။
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္မွာလည္း အင္ျပည့္အားျပည့္ လႈပ္ရွားလာရာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါး
ေပ်ာက္ဆုံးသလုိ ရွိေနေသာ ဒီမုိကေရစီ ၀ိညာဥ္ကို ျပန္ေတြ႕လုိက္ရသလိုရွိသည္။ ေနာက္ဆုံး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ အႀကိဳ ကာလ၊ေထာက္ကြက္တစ္ခုလိုျဖစ္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရး ပါ တီ မ်ား မွတ္ပုံတင္ခြင့္ဥပေဒကိုပင္ ျပင္ဆင္ေပးလုိက္သည္။
ဤသို႔ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနသစ္မ်ားအေပၚ မွန္မွန္ကန္ကန္အကဲျဖတ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဦးေဆာင္ေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အသစ္ ထြက္လာဟန္ရွိပါသည္။ ဤအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အင္န္အယ္လ္ဒီ၏ အေသမက်ေသာေျပာင္း လြယ္ ျပင္လြယ္ႏုိင္စြမ္း ( Flexibilily ) ကိုေလးစား အသိအမွတ္ျပဳၾကရမည္ျဖစ္သလိုသမၼတႀကီးဦးေဆာင္ေသာ အ စိုးရသစ္၏ သေဘာထားႀကီးမႈ( Tolerance ) ႏွင့္ အေျမာ္အျမင္ကို လည္း ေက်းဇူးတင္တန္ဖိုး ထားၾက ရ  မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈႏွင့္ဤသို႔ေသာ အေျမာ္အျမင္မ်ဳိးျဖင့္သာဆက္လက္ႀကိဳး ပမ္းၾက မည္ဆိုလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ သက္ဆုိးရွည္ၾကာလွၿပီျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီးကိုလည္း
မၾကာမတင္  ၿငႇိမ္းသတ္ႏုိင္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ ေနာက္ ဆက္တဲြ သတင္းႏွစ္ပုဒ္
(ဟီလာ ရီကလင္တန္သတင္းႏွင့္ အာဆီယံဥကၠ႒သတင္း)တို႔မွာ ပထမသတင္း(အင္န္အယ္လ္ဒီဆုံးျဖတ္ ခ်က္)ႏွင့္ေရြးေကာက္ပဲြလြန္အခင္းအက်င္းသစ္မ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ပင္ျဖစ္တန္ရာသည္။

စာေရးသူတုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ မွ် လက္လႊတ္ဆုံး႐ႈံးရသလုိ ျဖစ္ေနခဲ့ေသာႏုိင္ငံတကာ သိမွတ္လက္ ခံမႈတစ္နည္း “တရားနည္းလမ္းက်မႈ” ( Legitimacy )ျပန္လည္လာေတာ့ မည့္ နိမိတ္ ဟု သေဘာရပါသည္။ ဤအတုိင္းသာဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့ေခတ္သစ္သမုိင္းတြင္တစ္ႀကိမ္တစ္ခါသာ ရရွိခဲ့ ဖူးေသာ ဖက္ ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရးကာလ ညီညြတ္မႈမ်ဳိးဒုတိယအႀကိမ္ ရွင္သန္လာႏုိင္လိမ့္မည္ထင္သည္။
မဂၤလာရွိေပစြ။

လမ္းသစ္

၂၀၁၀ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ကမၻာေပၚတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားက်င္းပႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏အခ်ဳိးအဆမွာကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံအားလုံးေပါင္း၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။
ဤႏုိင္ငံမ်ားကိုတန္းတင္ဖို႔ တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ လာရီဒိုင္းမြန္းက ေရြးေကာက္ပဲြ ဒီမုိကေရစီ( Electoral demo-racy ) နယ္ပယ္ထဲ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာၿပီဟု သတ္မွတ္သည္။ဤအထဲတြင္ စာေရးသူတို႔ႏုိင္ငံလည္းပါသည္။ သို႔တေစ တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္ေသာ ဒီမိုကေရစီတစ္နည္းေခတ္ မီဒီမိုကရက္တစ္ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ပီပီျပင္ျပင္ တည္ေဆာက္ၿပီးသည့္ႏုိင္ငံအေရအတြက္မွာ ဤမွ်ေလာက္ မရွိေသးပါ။ ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ၂၀၁၀ စာရင္းအရ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးမွ်သာ ရွိေသးသည္။ သို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဒီမုိကေရစီရရွိၿပီးႏုိင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္ေသာ ေခတ္ မီဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံေတာ္ ျဖစ္လာေစရန္ဆက္လက္လုံးပန္းဖို႔ လိုလိမ့္မည္ဟု လာရီဒိုင္းမြန္း က သတိေပးပါသည္။ေျပာရလွ်င္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ဤခရီးမွာလည္း ကမ္းမျမင္၊ လမ္းမျမင္မဟုတ္ေတာ့ပါ။
ဆိုခဲ့ၿပီးေသာက်မ္း( The Origins of Political Power ) မွာပင္က်မ္းရွင္ ဖူကူယားမား ကေရြးေကာက္ပဲြ ဒီမိုကေရစီမွ ရင့္က်က္ေသာ ဒီမိုကေရစီသို႔မတင္ေပးႏုိင္မည့္ လီဗာ ၅ ခု (သုိ႔မဟုတ္)ကုတ္ ၅ ေခ်ာင္းကို ယခုလို အၫႊန္းေပးၿပီးျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ( Economic growth )၊ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ( State building ) ၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး( Rule of Law )၊ ဒီမိုကေရစီ ( Democracy )၊လူမႈႏုိးၾကားလႈပ္ရွားမႈ( Social Mobilization ) တို႔ျဖစ္သည္။တစ္မ်ဳိးသားလုံးစည္းလုံးညီညြတ္စြာျဖင့္ အဆုိပါ ကုတ္ ၅ ေခ်ာင္းကိုသာၿပိဳင္ တူ မၾကလွ်င္ ေခတ္မီဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ အေသအခ်ာဦးတည္မည့္ လမ္းေၾကာင္း သစ္တစ္ခုအမွန္ပင္ေဖာ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု အာမခံထားသည္။
ဖူကူယားမားၫႊန္ေသာ အဆိုပါလမ္းသစ္၏ ဦးတည္ရာကို စာေရးသူက စိတ္ကူးျဖင့္ပုံေဖာ္ၾကည့္ေန မိသည္။ဤေနရာ၊ ဤေဒသတြင္ တုိင္းရင္းသားအားလုံး ညီရင္းအစ္ကို စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဥမကဲြ သိုက္မပ်က္ရွိေနၾကမည္။စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ၏ အသီးအပြင့္အျဖစ္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ အေကာင္းဆုံးဘ၀ အရည္အေသြးကိုလူတုိင္းကိုယ္စီခံစားႏုိင္ၾကမည္။ တရားဥပေဒ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လူတုိင္းလူတုိင္း တန္းတူညီမွ်စြာရွိေနရမည္။
လူထုဆႏၵႏွင့္ လူထုအက်ဳိးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏အၿမိဳက္ အရသာကိုႏုိင္ငံသားတုိင္း တင္းျပည့္က်ပ္ ျပည့္ခံစားခြင့္ရမည္။ တူညီေသာအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားကိုယ္တုိင္စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားၾကေသာ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရွင္သန္ေနမည္။ၿပီး..“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ပ်ားရည္ကဲ့သို႔ အစဥ္”ဆိုေသာ ဆရာၿငိမ္း(ၿမိဳ႕မၿငိမ္း)၏မဂၤလာေတးသံကို သူတို႔အားလုံး သံၿပိဳင္ သီဆိုေနၾက ပါလိမ့္မည္။အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဂၤလာတရားေတာ္မွ “ပတိ႐ူပလူ႔အဖဲြ႕အစည္း”(ပညာျဖင့္ထုံမြမ္းေသာ လူ႔ေဘာင္) ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ယခုအခါ အသက္ေျခာက္ဆယ္နီးၿပီျဖစ္ေသာ စာေရးသူတစ္ေယာက္ အိုဇာတာေကာင္းေတာ့မည္ ထင္ပါသည္။

Ex - ABSDF မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။


No comments: