Sunday, January 8, 2012

လက္ရွိABSDF-မကဒတဗဟုိေကာ္မီတီသုိ႔အၾကံေပးစာ

by Ko Oo on Sunday, 8 January 2012 at 11:16
သုိ႔
ဗဟုိေကာ္မီတီ(႒ါနခ်ဳပ္)
ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး(မကဒတ)
မွ
ကုိကုိဦး(မကဒတအဖြဲ႔၀င္ေဟာင္း)၏အၾကံေပးစာ


က်ေနာ္ မကဒတ(ABSDF)ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကုိဖတ္လုိက္ရေတာ့အေတာ္ကုိအံ့ၾသသြား ရပါတယ္၊ အားမနာတမ္းေျပာရမယ္ဆုိရင္ေမွ်ာ္လင့္ထားတာနဲ႔တျခားစီျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ၊အဲဒီကအခ်က္ေတြကုိ  ေထာက္ ျပီးေျပာ  ရ မယ္ဆုိရင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ပါရွိသည့္အပုိဒ္(၃)ကုိ က်ေနာ္အေနနဲ႔လုံး၀ သေဘာမက်ခဲ့ပါ။ ၄င္းတြင္ပါ၀င္သည့္

“မကဒတ(ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)မွအေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာသူလွ်ဳိေဖၚထုတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး”ဟုညႊန္း  ဆုိထားျခင္းသည္ မကဒတအလုပ္အဖြဲ႔မွအျဖစ္မွန္ေဖၚထုတ္ေရးကုိမလုပ္ခင္ကတည္းကပင္ ၾကိဳတင္ ညြန္းဆုိခ်က္ခ်ျပီးသားသလုိမ်ဳိးခံစားမိပါသည္၊

အသတ္ခံရသူေတြအထဲမွာသူလွ်ဳိေတြပါေနျပီဆုိတဲ့အျမင္ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမလုပ္ခင္ကပင္ ရွိေနခဲ့ပါက ဘယ္လုိေသာစစ္ေဆးေဖၚထုတ္မႈကုိလုပ္လင့္ကစားမွ်မွ်တတျဖစ္လာဖုိ႔အခက္အခဲေတြအမ်ားၾကီး ရွိလာႏိုင္ ပါတယ္။

တကယ္ဆုိလွ်င္ျပဳလုပ္သူနဲ့ျပဳလုပ္ခံရသူႏွစ္ဦးအၾကား တရားသူၾကီးသဘြယ္ တရားမွ်တမႈရွိ ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ေပးရမည့္ မကဒတအေန႔နဲ႔ ဦးစြာပထမ သံသယကင္းကင္းထားရွိျပီးမွ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ အေပၚမွ်မွ် တတအဆုံးအျဖတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကလည္း အဖြဲ႔အစည္းကခ်မွတ္မည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ်သာျဖစ္ျပီး ဥပေဒစံႏႈန္းအရျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ အလားအလာ အလြန္နည္းေနဦးမွာပင္ျဖစ္သည္၊

အပုိဒ္(၃)(က)မွာ “မကဒတ၏သမုိင္းေရးဆုိင္ရာကိစၥျဖစ္သည္”ဟုဆုိထားျခင္းကုိလည္း က်ေနာ္အေနနဲ႔ဤ အယူ အဆကုိသိပ္သေဘာမေတြ႔ပါ၊ အမွန္တကယ္ဆုိရလွ်င္ ယခုကိစၥသည္မကဒတ၏ အဖြဲ႔တြင္းေရး ရာဆုိင္ရာကိစၥျဖစ္သည့္အျပင္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာသမုိင္းတစ္ခုလုံးထဲမွာပင္အက်ဴံး၀င္လွ်က္ရွိေန  ပါသည္၊

အပုိဒ္(၃)(ခ)မွာ”ရန္သူစစ္အာဏာရွင္တုိ႔၏စနစ္တက်သပ္လွ်ဴိျဖဳိခြဲမႈျဖစ္သည္”ဆုိရာ၌အဓိပၸါယ္ႏွစ္ခြထြက္ေန သကဲ့သုိ႔ခံစားမိပါသည္။
ရန္သူသူလွ်ဳိဆုိတာဘယ္သူ႔ကုိရည္ညြန္းတာလည္းသိပ္မရွင္းပါ။ အသတ္ခံရသူေတြဟာ သူလွ်ဴိျဖစ္ေနတာ လား၊သတ္တဲ့သူေတြကပဲသူလွ်ဴိိျဖစ္ေနတာလား၊မရွင္းမရွင္းျဖစ္ေနရပါတယ္။

တကယ္လုိ႔အသတ္ခံရသူေတြဟာသူလွ်ဴိေတြျဖစ္တယ္၊သူလွ်ိဳေတြပါႏိုင္တယ္ဆုိရင္ကုိမ်ဳိး၀င္း၊ကုိသံေခ်ာင္း၊
  ေရာ္ နယ္ေအာင္ႏိုင္ တုိ႔က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ မဆင္မျခင္ဗုိလ္က်မႈကုိ ေထာက္ခံေပးလုိက္သည့္ သေဘာ သက္ေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။

ေသဒဏ္အမိန္႔ကုိ လြယ္လင့္တကူခ်မွတ္ျပီး သတ္ျဖတ္မႈမွာတာ၀န္ရွိသူေတြကုိရန္သူသူလွ်ိဳလုိ႔ ဆုိရင္ေတာ့ ကုိမ်ဳိး၀င္း၊ ကုိသံေခ်ာင္း၊ေရာ္နယ္ေအာင္ႏိုင္တုိ႔က သူလွ်ဴိျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု နားလည္သြားႏိုင္ပါသည္။

ဒါေၾကာင့္မကဒတလက္ရွိဗဟုိအေနနဲ႔ခ်ထားေသာအေျခခံသေဘာတရားသည္ျပည့္စုံလုံေလာက္ျခင္း၊ ရွင္း လင္းျပတ္သားျခင္းမရွိဘူးဆုိတာကုိေတြ႔ရွိေနရပါသည္။

အပုိဒ္(၄)အရ”အထက္ပါအေျခခံသေဘာတရားကုိကုိင္ဆြဲ၍ျဖစ္ရပ္မွန္ေဖၚထုတ္ႏိုင္ေရး”ကုိအလုပ္အဖြဲ႔မွေဆာင္ ရြက္သြားမည္ဟုဆုိထားသည့္အတြက္အပုိဒ္(၃)(ခ)ကုိအက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းရန္လုိေနပါသည္၊

မိမိအေနျဖင့္ မကဒတေျမာက္ပုိင္းကိစၥသည္မကဒတ၏သမုိင္းေရးရာသာမက ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမုိင္း နဲ႔ အက်ဳံး၀င္ေနသည့္အတြက္ မကဒတ၏အလုပ္အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သာေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါ က ျပီးျပည့္ စုံေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္သည့္အျပင္ဘက္စုံေပါင္းစုံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ဟုမယူဆပါ၊သုိ႔ျဖစ္ပါ ၍လက္ရွိမကဒတဗဟုိအေနျဖင့္ပုိမုိရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္အေျခခံမူကုိခ်မွတ္ျပီးဘက္မလုိက္ပဲမွ်မွ်တတေဆာင္ ရြက္သြားႏိုင္ဖုိ႔အလြန္အေရးၾကီးေနပါသည္။အကယ္၍လက္ရွိမကဒတဗဟုိအေနျဖင့္တဖက္ဖက္ကုိမယိမ္းမယုိင္ ပဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ႏိုင္ေသာအေနအထားကုိမရရွိခဲ့လွ်င္ ပုိမုိရႈပ္ေထြးေသာေနာက္ထပ္အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိလည္း ရလာႏိုင္ေသာအေနအထားတြင္ရွိေနပါသည္။သုိ႔ျဖစ္၍မကဒတ၏အလုပ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားသာမကမွန္မွန္ကန္ ကန္ေဆာင္ရြက္လုိစိတ္ရွိေသာသူမ်ားကုိပါထည့္သြင္းျပီးပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာအမႈမွန္ေဖၚထုတ္ေရးေကာ္မရွင္ ကုိဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ထင္ျမင္မိပါသည္၊

ေလးစားစြာျဖင့္


Ko Oo facebook စာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

No comments: