Saturday, October 1, 2011

ေနာက္လုိက္ေကာင္းမ်ား အလုိရွိသည္

Yoe Yoe Luu (မိုးမခမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရ၊ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း သံုးဘက္ျမင္အရ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္မွာ တဦးတည္းေသာ အေရးအပါဆံုးသူ ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ ဘက္မွ အေရြ႕ေရြ႕သုိ႔တိုးႏုိင္ရန္ ေဒၚစုကို ကန္႔သတ္သည္။ ေဒၚစု ကန္႔သတ္ခံရလွ်င္ အတိုက္ အခံဘက္မွ အေရြ႕ ေနာက္သို႔ဆုတ္သည္။ ေဒၚစုလြတ္လပ္လွ်င္ အတိုက္အခံ ဘက္မွ အေရြ ့ ေရွ႕ သုိ႔တိုးသည္။ ပစ္ပယ္၍မရေသာ အျခားအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား မည္သို႔ပင္ရွိေစ ကာမူ ႏိုင္ငံေရးျပဒါး တိုင္အတက္အက်မွာ ေဒၚစုႏွင့္ တိုက္ ႐ုိက္အခ်ိဳးက်ေနခဲ့သည္။

ေဒၚစု၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ၊ လမ္းစဥ္မွာ အာဏာရွင္မွ ဒီမိုကေရစီသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အကူးအေျပာင္းလမ္းစဥ္ ၊ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုအေျဖရွာမႈ၊ နည္းပရိယာယ္မွာ အမာ အေပ်ာ့ အေလ်ာ့အတင္းကို အေျခအေနကိုက္လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ေအာင္ သံုးျခင္းျဖစ္သည္။ အေမွ်ာ္ အျမင္ႀကီးမားေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းပီပီ စစ္ပြဲမ်ားျဖင့္အဆံုးသတ္ေသာ အာဏာအကူး အေျပာင္း လမ္းစဥ္ကို အနာဂတ္သို႔ သယ္မသြားလို။ မ်ဳိးဆက္သစ္သို႔ သမိုင္းအေမြမေပးလိုေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။

ျပည္တြင္းစစ္ ႏွစ္ (၆၀) ေက်ာ္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလူထုအံုႂကြမႈလမ္းစဥ္တို႔သည္ အာဏာ အကူး အေျပာင္းကို တိုက္႐ိုက္ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္၊ သြယ္၀ိုက္အေထာက္အပံ့သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အာဏာ၏ ဗဟိုခ်က္မျဖစ္ေသာ စစ္တပ္သည္ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ရန္ငါ အျမင္ျပတ္ျခင္း၊ ၿမိဳ ့ျပလူထုအံုႂကြမႈတြင္ လူထုဘက္သို ့မပူးေပါင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီေရး ေရွ႕မတိုးႏုိင္ ျဖစ္ေနသည္။

ေဒၚစုသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ လြတ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ အတိုက္ အခံအင္ အားစုတို ့ပူးတြဲ ပဋိညာဥ္ျဖင့္ သြားေသာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း၊ လက္ရွိအစိုးရ သတ္မွတ္ ျပဌာန္း မွဳ­­ျဖင့္သြားေသာ ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း၊ ၎ႏွစ္ခုအၾကား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အလွဳပ္အရမ္းကို သံုးသပ္ႏုိင္ခဲ့ ပံုရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နည္းပရိယာယ္ကို အမာဦးစားေပးမွ အေပ်ာ့ဦးစားေပးသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းကစားကာ အမ်ားသေဘာတူဘံုလမ္းေၾကာင္း (Common Ground) ကို သတိႀကီးႀကီးျဖင့္ ရွာေဖြေနသည္ဟု ယူဆ သည္။

ေဒၚစုသည္ ႏိုင္ငံေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုဂၢလိကမဆန္၊ ဘက္ႏွစ္ဘက္ကစားပြဲ၏ သေဘာသဘာ ၀ကို နားလည္သည္။ ပါတီအက်ိဳးထက္ ႏိုင္ငံအက်ဳိး ျပည္သူအက်ဳိးကို အဓိကၾကည့္သည္။ တိုင္းျပည္ နစ္နာမည့္လမ္း ျပည္သူနစ္နာမည့္လမ္းကို ေရွာင္ကြင္း သြားလိုသည္။ တပ္ဦးေခါင္းေဆာင္ ပီပီ ႏိုင္ငံေရး ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ ရဲရဲတင္းတင္းျဖင့္ ရန္ဘက္ပဋိပကၡ ေလ်ာ့ခ်ရသည့္အေျခအေနေၾကာင့္ မိတ္ဘက္ျပႆ နာ လည္း ၀င္ လာႏိုင္သည္။ အစိုးရႏွင့္ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ သည္မဟုတ္၊ လက္နက္ခ်အညံ့ခံသည္ မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၏ ႏိုင္ငံေရးေျခလွမ္းမ်ား ဟုသာ ယံုၾကည္သည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးဓေလ့တြင္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္မွစ၍ ယေန ့ေခတ္အထိ အာဏာရွိသူႏွင့္ အာဏာဆက္ခံ လိုသူအၾကား စစ္ေရးအၾကမ္းဖက္၍ အျပန္အလွန္ ဖယ္ထုတ္ရန္ႀကိဳးစားျခင္းသာ မ်ားခဲ့သည္။ ရီေဗာ္လူးရွင္းျဖစ္စဥ္ အေဟာင္းဖ်က္သိမ္း အသစ္အစားထိုးျဖင့္သာ ယဥ္ပါးခဲ့ သည္။ အီေဗာ္လူးရွင္းျဖစ္စဥ္ အေဟာင္းႏွင့္အသစ္ၾကား တေရြ ့ေရြ ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ခံတြင္းမေတြ ့ၾက။ ဘက္ႏွစ္ဘက္ အားၿပိဳင္မွဳ တြင္ ရယ္ဒီကယ္၀ါဒ အားေကာင္းေလေလ ႏုိင္ငံေရး ၀ကၤဘာလမ္းပိတ္ေလေလပင္။ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ သူေသကိုယ္ရွင္ ဇီးရိုးဆမ္ ဂိမ္းမၿပီးခင္ က်ဆံုးႏိုင္ငံမ်ားသို ့စာရင္း၀င္သြားယံုသာ ရွိမည္။

ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီေန ့မိန္႔ခြန္းမွာ အခုဆိုရင္ က်မတို႔ႏုိင္ငံမွာ အေျပာင္းအလဲတခုျဖစ္ႏုိင္မယ့္ အေနအထား မွာ ေရာက္ေနပါတယ္၊ ဒီအေျပာင္း အလဲေတြက တုိင္းျပည္အတြက္ အေကာင္းဆံုး၊ ျပည္သူေတြအတြက္ အေကာင္း ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းလုပ္မလဲဆိုတာ လူတိုင္း လူတိုင္းမွာ တာ၀န္သိသိ နဲ ့ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားရမွာျဖစ္တယ္လို ့ေဒၚစုက လမ္းညႊန္ခဲ့သည္။ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကို ရဲရဲ၀ံ့၀့ံ ညႇိႏႈိင္းၿပီး အနာဂါတ္ကို သတၱိရွိရွိရင္ဆိုင္မည္၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏မူေပၚတြင္ရပ္တည္၍ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္း ဆက္လုပ္သြားမည္ဟု အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၂၃ ႏွစ္ ေျမာက္တြင္ သူ၏သေဘာထားကို ေျပာခဲ့သည္။

ေဒၚစု၏ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အကူးအေျပာင္းလမ္းစဥ္ကို ျပည္သူေတြကေတာ့ ၀ိုင္းရံပံ့ပိုးၾကမွာေသျခာသည္။ သေဘာမတူသူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ အျခားေရတိုေရရွည္အစီအစဥ္ (Alt Plan) ရွိပါက ခ်ျပေစလို ပါသည္။ ေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေ၀ဖန္ေရးလည္း အားေကာင္း ဖို ့လိုပါလိမ့္မည္။မည္သည့္လမ္းစဥ္ကိုမဆို ကိုယ္ယံုၾကည္သည့္အတိုင္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ ပြဲရရန္ ေအာင္စိတ္ႏွင့္မလံုေလာက္၊ လက္ေတြ ့က်က် တိုက္ပြဲေဖာ္ရန္ လိုပါသည္။

ေဒၚစု အသက္ (၆၅) ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ သူအသက္ရွင္ေနစဥ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ေအာင္ တိုင္းျပည္ကို တြန္းတင္ေပး သြားပါလိမ့္မည္။ ပန္းတုိင္ေရာက္ေအာင္ ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီေတာင္း ဆိုသူေတြရဲ႕တာ၀န္ပါပဲ။ တစ္စံုလံုးျပႆနာကို ေဒၚစုေခါင္းေပၚ တာ၀န္လႊဲပံု ခ်ထားတာ မ်ိဳး မျဖစ္သင့္သလို ေျဖရွင္း ရန္ခက္ခဲတဲ့အစိတ္အပိုင္းအတြက္ လည္း ေဒၚစု ကို ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ တာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါဘူး။ အႏွစ္ (၆၀) ေက်ာ္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို အခ်ိန္တိုအ တြင္း ေျဖ ရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ ပါ။ ျမန္ မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ ထင္တာထက္ ပို႐ႈပ္ေထြးလို႔ေတြးေန တာထက္ ေက်ာ္ေတြးရမယ့္ အေျခအေန    လို ႔လည္း ယူ ဆမိပါသည္။

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တာ၀န္ေက်ပြန္ခဲ့သည္။ လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲ မွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တာ၀န္ ေက်ပြန္ရန္ ႀကိဳးစားေန ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ခ်ဥ္ျခင္းတပ္ေနၾက သည့္ ျပည္သူေတြ ကေတာ့ ေနာက္လိုက္ေကာင္း တာ၀န္ေက်ပြန္ေအာင္ ေဒၚစုေျခရာကို နင္းလိုက္ၾကလိမ့္ မည္။ ဒီမိုကေရစီခရီး အနီးအေ၀းသည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းႏွင့္ေနာက္လိုက္ေကာင္း ရင္ခံုသံ မည္မွ်ထပ္တူက်သနည္း ဆိုသည့္အေပၚ မူတည္ပါလိမ့္မည္။

No comments: